Forskningsprosjekt


Mentaliseringsbasert behandling for antisosial personlighetsforstyrrelse

Vitenskapelig tittel:
A Feasibility Study of Mentalization Based Therapy for Antisocial Personality Disorder

Prosjektbeskrivelse:
Personer med antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPF) har mentale helseproblemer på lik linje med mange andre psykiske lidelser. Det finnes imidlertid ikke spesialisert behandling for denne lidelsen i Norge. Den aktuelle studien vil undersøke om mentaliseringsbasert terapi (MBT) kan og bør bli implementert som en standardbehandling for pasienter med antisosial personlighetsproblematikk. De primære utfallsmålene fokuserer på aggresjon, personlighetsfungering, personlighetstrekk, og dagligdags fungering. Vi har som mål å inkludere mellom 30 og 75 pasienter. Behandlingen foregår ved enheter i Det norske nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer og vil bestå av kombinert gruppe/individualterapi . Data samlet inn i denne studien vil bli slått sammen med data fra kvalitetssikringsprosjekt i nettverket. Det vil også gjøres en kvalitativ undersøkelse om pasientenes og terapeutenes opplevelser av MBT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/182 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.12.2033

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Benjamin Hummelen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerne i prosjektet lønnes av Oslo universitetssykehus. Prosjektet er kostnadseffektivt fordi mesteparten av datainnsamlingen foregår i ledd av et etablert kvalitetssikringprosjekt ved Det norske nettverk for personlighetsfokuserte behandlingsprogrammer.

Det søkes PhD midler til Henning Jordet for 2019-2021 slik at han kan bli førsteforfatter på den første publikasjonen fra prosjektet. De andre artiklene i hans avhandling vil handle om behandlingseffekt ved andre typer personlighetsforstyrrelser.

Kostnadene knyttet til behandlingen dekkes av de lokalene sykehusene (vanlig klinisk drift).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord
01.02.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord
31.05.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord