Forskningsprosjekt


Prevalens og prognostisk betydning av synkope som innleggelsesdiagnose i norske sykehus

Vitenskapelig tittel:
Prevalence and prognostic significance of syncope as an admission diagnosis in Norwegian hospitals

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å identifisere tilfeller av synkope (kortvarig bevissthetstap) som innlegges i sykehus, og studere i hvilken grad slike hendelser har prognostisk betydning for alvorlige hendelser som hjertestans og plutselig hjertedød senere. Internasjonale retningslinjer for synkope etterlyser slik informasjon. Selv om de fleste synkoper er harmløse, kan de være et alarmsymptom for enkelte pasientgrupper, og kan være et forvarsel for hjertestans. Fra en dansk studie vites det at rundt en tredjedel av synkope-tilfeller ikke er kodet som dette ved utskrivelse, og denne praksisen påvirker all kunnskap om hyppighet og alvorlighet av synkope-hendelser. En hovedmålsetning for dette prosjektet er å utvikle metoder for automatisert ekstraksjon av informasjon ved hjelp av språkprosessering av pasientjournaler. Prosjektet vil lage en modell for indikatorfangst som kan oppdage om pasienten har gjennomgått en synkope, og monitorere forekomsten av alvorlige hendelser etter dette.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2511 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Petter Hurlen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering er fra Forskningsrådet via BigMed-prosjektet, og for stipendiat Brox fra NTNU. Det søkes midler til medisinsk PhD, men kilde er ikke avklart.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin og medisinsk informatikk, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst