Forskningsprosjekt


Bruk av molekylær profil-analyse for indivudualisert behandlingsbeslutning ved tidlig brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Establishment of molecular profiling for individual clinical routine treatment decisions in Early Breast Cancer (EMIT) - clinical trial 1 (EMIT-1)

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet vil avdekke hvordan en ny svulstanalyse (molekylær profil-analyse; Prosigna) kan være med å optimalisere behandlingen til et stort antall brystkreftpasienter i Norge i den hensikt å redusere bivirkninger og unødvendig kostbar behandling. Målsetning med prosjektet er således å undersøke effekter av den nye testen (Prosigna) på behandlingstiltak, livskvalitet, seneffekter, sykemeldingsgrad, helseøkonomi, og overlevelse. Videre kan supplerende detaljerte molekylære analyser av brystsvulstene føre til ytterligere forbedret klassifisering av brystkreftpasienter i fremtiden. Studien vil inkludere pasienter fra alle helseregionene i Norge og vil være en såkalt en-armet multisenter-studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2180 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2043

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Bjørn Naume
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Akershus universitetssykehus HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
St. Olavs Hospital HF
Sykehuset Innlandet HF
Sørlandet sykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Vestre Viken HF
Helse Møre og Romsdal HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset i Vestfold HF
Oslo universitetssykehus HF
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus, Helse SørØst og Kreftforeningen gir økonomisk støtte til studien.  De ansvarlige legene og personalet som er involvert i studien har ingen forretningsmessige interesser i denne studien.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst