Forskningsprosjekt


Uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester - utvalgte prediktorer

Vitenskapelig tittel:
Unwarranted variation in use of health services - selected predictors

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å kartlegge geografisk variasjon i befolkningens bruk av helsetjenester, ut fra faktorer som sosioøkonomisk klasse (inntekt og utdanning), avstand til tilbud, organisering og alder. Dette er et doktorgradsprosjekt. I Norge er det en overordnet helsepolitisk målsetting at helsetjenester til befolkningen skal være likeverdig fordelt uavhengig av bosted og sosial situasjon. Prosjektet består av 4 delprosjekter, med forskjellige utvalg av pasienter: 1. Å undersøke om den organisatoriske endringen som endringer i opptaksområdene i 2011 representerer kan bidra til å forklare noe av variasjonen for innleggelser av barn i alderen 0-16 i tre opptaksområder i hovedstadsregionen (Ahus HF, OUS HF og Vestre Viken HF). 2. Analyse av om det er geografisk variasjon i om norske pasienter med atrieflimmer får intervensjon (ablasjon), og hvorvidt sosioøkonomisk status (utdanningsnivå og inntekt) kan forklare deler av variasjonen. 3. Om det er geografisk variasjon i om norske pasienter 50 år eller eldre som blir innlagt med akutt hjerteinfarkt får intervensjon (revaskularisering), og om alder har betydning for om pasientene får intervensjonen. 4. Om innføring av pakkeforløp fra og med 2015 bidrar til å redusere variasjon i tid fra diagnose til oppstart med behandling for utvalgte kreftdiagnoser, og om sosioøkonomisk status kan forklare deler av variasjonen. Data hentes fra Norsk pasientregister og flere medisinske kvalitetsregistre (kreftregisteret, hjerteinfarktregisteret, hjertekirurgiregisteret og register for invasiv kardiologi). Prosjektet vil søke om data for fire ulike pasientutvalg, og tidsperioden det søkes data for vil variere i de fire delprosjektene. Fra Norsk pasientregister (NPR) skal det innhentes følgende opplysninger: Administrative opplysninger, personopplysninger, samt opplysninger om dato og tid for innkomst og utskrivelse, hastegrad, omsorgsnivå/aktivitetskategori, informasjon om behandlende enhet, DRG-relatert informasjon, tilstandskoder, prosedyrekoder/-dato. Fra kreftregisteret kal følgende opplysninger innhentes: Sykdomsopplysninger (Diagnosedato, diagnosesikkerhet, lokalisasjon, Topografi, Svulsttype, basis for diagnosen og utbredelse på diagnosetidspunkt). Behandlingsopplysninger med dato (Kirurgisk inngrep, strålebehandling, hormonterapi, kjemoterapi og annen behandling). Det vil bli søkt data fra de nasjonale kvalitetsregistrene som inkluderer de største kreftgruppene og som først startet med pakkeforløp, i januar 2015. Det gjelder; Colorectalregisteret, Brystkreftregisteret, Prostataregisteret og Lungekreftregisteret. Fra Norsk hjerteinfarktregister søkes om data angående: Ankomst dette sykehus/avdeling, symptomdebut, STEMI/NSTEMI, trombolysebehandling (med dato og tid), CT koronar angiografi (med dato og tid), invasiv koronarangiografi uten PCI (med dato og tid), PCI (med dato og tid), Funn ved koronar angiografi/PCI resultat, utskrivingsstatus og subklassifisering av hjerteinfarktet. Fra Norsk hjertekirurgiregister søkes data angående: operasjonstype, hastegrad, planlagt inngrep, utskrivingsstatus, operasjonsdato, indikasjon (ustabil angina, infarkt siste 3 mnd.) Fra Norsk register for invasiv kardiologi søkes data angående: dato, hendelsestype, prosedyre, operasjonstype, indikasjon, utskrivingsstatus, operasjonsdato Til delprosjekt 2,3 og 4 søkes det om kobling med mikrodata fra SSB på inntekt (FD-trygd) og utdanning (NUBD).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1909 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lise Balteskard
Forskningsansvarlig(e):  Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SKDE - 100% egenfinansiertForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst