Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Finnes det korrelasjon mellom resultatene av motoriske og kognitive tester hos barn med nevropsykiatrisk problematikk?

Prosjektbeskrivelse:
Erfaring med testing av barn innen barne og ungdomspsykiatrien tyder på korrelasjon mellom den motoriske testen NUBU og den kognitive testen WISC-IV på enkelte områder. Ved å se på sammenhengen mellom resultatene på disse testene vil vi kunne få et faktisk bilde av hvor omfattende problemer barn med nevropsykiatriske vansker har, og dermed også hvilke tiltak som bør settes inn i tilretteleggingen av disse barnas hverdag. En eventuell korrelasjon mellom testene vil være med å underbygge testresultatene på begge testene, og være utrykk for en sikrere diagnostikk. Det er ikke tidligere sett på korrelasjon mellom disse to testene, og siden dette er tester som begge er mye brukt på norske barn vil det gi svært nyttig informasjon. Resultatene som skal gå inn i studien er allerede innhentet ved testing som er gjort mellom 2008 og 2017. Materialet vil analyseres statistisk for å undersøke en korrelasjon både i forhold til testene, men også i forhold til alder, kjønn og diagnose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1647 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 08.05.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Unn Sollid Manskow
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet


Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK nord