Forskningsprosjekt


Familieintervensjon ved sYkelig overvekt (FamilY)

Vitenskapelig tittel:
FamilY er en randomisert, kontrollert studie vedrørende effekt av familieleir og 2 års tverretatlig oppfølging ved fedme hos barn i alderen 7 til 11 år.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien skal man evaluere effekten av en to ukers familieleir på det primære endepunktet KMI hos familier der både barn og foreldre har fedme. Forsøkspersonene randomiseres til to grupper, der gruppe A (intervensjon) innleder oppfølgingsperioden med familieleir, mens gruppe B (kontroll) innleder med kickoff-samling. 200 personer skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/176 Prosjektstart: 01.06.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold
Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
16.06.2009 REK sør-øst