Forskningsprosjekt


Watch and wait - ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft

Vitenskapelig tittel:
“Watch and Wait” in patients with complete clinical response (cCR) after neo-adjuvant chemoradiotherapy for primary locally advanced rectal cancer

Prosjektbeskrivelse:
Standardbehandling ved endetarmskreft er operasjon. Omtrent 40 % får strålebehandling før operasjonen. Hos 10-20 % av disse, går svulsten helt tilbake etter strålebehandling. Studier viser at flertallet av disse pasientene kan observeres uten at svulsten kommer tilbake, mens ca. 30 % får gjenvekst. Studien er en nasjonal prospektiv kohortstudie av pasienter med komplett respons der man vil sammenlikne behandlingsresultater med resultater fra pasienter som ble operert. Studien inkluderer også kobling av opplysninger til følgende nasjonale registre: Kreftregisteret og nasjonalt kvalitetsregister for kreft i tykk- og endetarm, Norsk Pasientregister, Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi (NoRGast)og Reseptregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/935 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Hartwig Kørner
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
St. Olavs Hospital HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil hovedsakelig foregå innenfor spesialisthelsetjenesten, da prosjektet er nært knyttet til behandlingen av pasienter med kreft i endetarmen. Diagnostikk og oppfølging vil ikke medføre særlige kostnader for sykehusene, samtidig som utgifter knyttet til kirurgisk behandling vil falle bort for de pasienter som er i Watch & Wait protokollen. Det vil dreie seg om ca. 10-25 pasienter per deltakende institusjon over en tidsperiode på 8 år etter inklusjon.

Eventuelle analyser av vesprøver som er samlet inn som del av ordinær diagnostikk er ikke aktuelle før inklusjonen er avsluttet, og det vil søkes om midler når det blir aktuelt.

Det vil bli søkt om forskningsmidler ved aktuelle utlysninger, som for eksempel fra de regionale helseforetak mm.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2017 REK vest
30.05.2018 REK vest