Forskningsprosjekt


In vitro karakterisering av stamceller og differensierte celler i det humane øyet

Vitenskapelig tittel:
In vitro characterization of stem cells and differentiated cells from the adult human eye.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvor i øyet stamceller finnes og kartlegge stamcellers evne til å differensiere til funksjonelle celler. Videre skal forskerne sammenligne egenskaper for differensierte stamceller med ferdig differensierte celler, både med og uten øyesykdommer. Metodene inkluderer cellekultivering, molekylærbiologiske (genetiske og epigenetiske) analyser, immunhistokjemiske analyser av celler og vev samt funksjonelle tester. Det vil studeres fra vev isolert fra inntil 200 øyne isolert i forbindelse med obduksjon og blodprøve tatt post mortem. Prosjektet er del av en PhD grad innen oftalmologi og tar utgangspunkt i et tidligere godkjent prosjekt: "In vitro karakterisering av stamceller og differensierte celler i det humane øyet" som avsluttes i 2017. Følgende opplysninger skal innhentes fra pasientjournal: Opplysninger om blodsmitte, øyemedisinske opplysninger (tidligere øyesykdommer, øyeoperasjoner) og klinisk billedlager (Picsara). De skal ikke innhentes nye helseopplysninger. Det vil utføres genetiske og epigenetiske undersøkelser av isolert vev rettet mot kjente og nyoppdagede genetiske/epigenetiske markører for ulike øyesykdommer. Det tas rutinemessig venepunksjon for å test for HIV og hepatitt. Det skal også tas fullblod til genetisk analyse (NGS) for å koble opp mot funn i cellekultur og tilhørende undersøkelser, men det vil ikke gjøres analyser som kan ha prediktiv verdi. Det skal ikke gjøres analyser av personer under 16 år. Biologisk materiale lagres i en ny spesifikk forskningsbiobank «In vitro karakterisering av stamceller og differensierte celler i det humane øyet» med Morten C. Moe som ansvarshavende. Det søkes om fritak for å innhente samtykke. I tråd med OUS sin prosedyre for obduksjon vil det avklares om pårørende har reservert seg mot at materiale blir brukt til undervisning og/eller forskning. Anonymiserte celle - og vevsprøver vil også kunne analyseres av samarbeidende forskningsgrupper innen EU/EØS-området. Prøvematerialet destrueres og alle data anonymiseres ved prosjektslutt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/418 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 30.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten C. Moe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av interne midler. Det vil være aktuelt å søke om eksterne midler til PhD prosjekt innenfor dette prosjektets rammer.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Oftalmologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst