Forskningsprosjekt


Behandlingsbyrde blant pasienter med tarmkreft

Vitenskapelig tittel:
Treatment burden among patients with colorectal cancer.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet studerer gjennom 3 delstudier pasienters erfaringer med behandling og egenhåndtering av kreftsykdom i tarmen, i sammenheng med livskvalitet, sosial støtte og innleggelsesfrekvens. I tillegg søker prosjektet informasjon om design av eHelse - applikasjoner. I delstudie 1 benyttes tilbake oversetting og kvalitativ / kvantitativ testing for å utvikle et spørreskjema for måling av pasientens behandlingsbyrde. I delstudie 2 vil en tverrsnittstudie kartlegge sammenhenger mellom behandlingsbyrde, livskvalitet, sosial støtte og innleggelsesfrekvens hos pasienter med tarmkreft. Delstudie 3 benytter kvalitative intervju for å undersøke pasienters, pårørendes og helsepersonells erfaringer med støttebehov og type støtte ved tarmkreft. Prosjektet vil gi ny kunnskap om pasienters erfaringer og utfordringer med behandling og egenhåndtering ved tarmkreft, samt kunne informere fremtidig design av eHelse intervensjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/284 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Marie Lunde Husebø
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finanasiert med postdoc-midler fra Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest