Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Genetisk karakterisering av multiresistente bakterier

Vitenskapelig tittel:

Molecular and epidemiological review on the emergence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Norway; 2007-2014Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som hovedformål å besvare spørsmål om hvilke typer bakterier og resistensgener som spres i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) utfører på vegne av norske mikrobiologiske laboratorier referanseundersøkelser på definerte resistente mikrober. Gjennom disse referanseundersøkelsene har K-res oversikt over slike resistente bakterier i Norge. For å beskrive i dybden hvilke bakterier, bakterienes karakteristikker og resistensgener som spres i Norge har K-res utført dypere fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte mikrober med en spesifikk gruppe av resistensgener. Dette er en del av K-res sitt oppdrag som nasjonal kompetansetjeneste. Kunnskapen fra studien er viktig i forhold til diagnostikk, infeksjonskontroll og forståelse av spredningen av resistente bakterier. Studien tar ikke for seg betydningen for pasienter i forhold til det å ha en infeksjon eller være bærer av multiresistente bakterier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/146 Prosjektstart: 31.12.2014 Prosjektslutt: 01.07.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ørjan Samuelsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Behandlet i REK
DatoREK
02.02.2017 REK nord
02.02.2017 REK nord