Forskningsprosjekt


Overdødelighet psykiatriske pasienter i Nord-Norge

Vitenskapelig tittel:

«THE MORTALITY GAP». PASIENTER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER. Sykelighet og behandling.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke eventuelle sammenhenger mellom alvorlige psykiske lidelser, sykelighet og dødelighet. Videre vil det undersøkes hvordan alvorlige psykiske lidelser, medikament- og behandlingsvariabler, rusbruk samt helsetjenesteforbruk er knyttet opp mot dødelighet/dødsårsaker og alvorlige somatiske lidelser som kreft og hjerte- karsykdommer. Tidligere studier har indikert at pasienter med psykiske lidelser har betydelig kortere livslengde sammenlignet med personer i normalbefolkningen. Det er i prosjektet planlagt å koble opplysninger fra ulike helse- og kvalitetsregistre for et større utvalg psykiatriske pasienter i Nord- Norge. Utvalget består av alle pasienter over 18 år, som i perioden 2008-2016/2017 er blitt innlagt i psykisk spesialisthelsetjeneste, eventuelt innlagt i somatisk avdeling med hoveddiagnose etter kapittel F i ICD- 10 i Nordland og Troms fylke. Det er planlagt at utvalget defineres ved Norsk Pasientregister (NPR). Fra Norsk pasientregister er det planlagt å innhente følgende opplysninger om personer med diagnoser innenfor ICD-10, alle kapitler: • funksjonsnivå • medisinske prosedyrer • henvisningstidspunkt • prioritering • behandlingssted • omsorgsnivå • dato og klokkeslett for behandling • elektiv/akutt • inntak fra-utskrevet til • tidspunkt for avsluttet behandling Fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) – KUHR er det planlagt å innhente opplysninger om: • dato og klokkeslett for behandling • elektiv/akutt behandling • diagnoser (ICPC-2) • prosedyrekoder • utskrevet til • tidspunkt for avsluttet behandling Fra Dødsårsaksregisteret er det planlagt å innhente opplysninger om: • dødstidspunkt • dødsårsak Fra Statistisk sentralbyrå/ sosioøkonomiske registre er det planlagt å innhente opplysninger om: • kjønn • alder • sivilstand • bostedskommune • arbeidslivstilknytning (i arbeid/arbeidsløs/trygdet, etc.) Fra Kreftregisteret er det planlagt å innhente opplysninger om: • diagnoser • behandlingsvariabler Fra Reseptregisteret er det planlagt å innhente opplysninger om: • forbruk, type og dosering av generiske legemidler/ psykofarmakologi Fra Hjerte- og kar-registeret er det planlagt å innhente opplysninger om: • diagnoser • behandlingsvariabler
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1674 Prosjektstart: 02.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lars Henrik Myklebust
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord RHF, utlysing av forskningsmidler for 2017.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst