Forskningsprosjekt


Salvage bekkenlymfeknute disseksjon hos pasienter med tilbakefall etter radikal prostatektomi

Vitenskapelig tittel:
Radikal prostatektomi pga prostatakreft utføres i økende grad ved norske sykehus. En god del av disse pasientene trenger postoperativ tilleggsbehandling recidiv. I utredningen av en pasient der recidiv mistenkes etter primær behandling, gjøres i økende grad MR og PET-CT. Disse billeddiagnostiske undersøkelsene påviser ofte mistanke om spredning til bekkenlymfeknuter. Tidligere ble slike pasienter satt på hormonbehandling. Idag behandles stadig flere av disse pasientene både nasjonalt og internasjonalt, enten med strålebehandling eller kirurgisk fjerning (sPLND=salvage Pelvic Lymph Node Dissection). Selv om nytten av slik behandling har lav evidens, viser foreløpige data at slik behandling kan utsette oppstart av hormonbehandling. Ved urologisk avd, OUS har vi allerede utført mange laparoskopisk robotassisterte sPLND. De nye europeiske retningslinjene for behandling av prostatakreft, anfører at sPLND skal diskuteres med pasienten hvis lymfeknutespredning mistenkes.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi kunnskap om nytten av salvage lymfadenectomi (sPLND) og komplikasjoner knyttet til dette inngrepet. Det kan bidra til å bedre seleksjonen av pasienter for dette inngrepet. Det kan også bidra til viten om nytten av PET-CT og MR i utredningen av denne pasientgruppen. Prosjektet vil også samle inn vev og blodprøver til vår biobank og dermed gi mulighet for prosjekter innen translasjonsforskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1977 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst