Forskningsprosjekt


Cystatin C som nyrefunksjonsmarkør

Vitenskapelig tittel:
Cystatin C som nyrefunskjonsmarkør

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Cystatin C er et 13.3 kDa peptid som er uttrykt i alle celler og har en konstant produksjon. Det filtreres fritt i glomeruli og reabsorberes fullstendig ved normal tubulus- funksjon. Utskillelsen i urin kan være et mål på tubulusfunksjonen. Det finnes ulike formler for å estimere glomerulær filtrasjons rate (GFR) ut fra plasmanivået av cystatin C. Formålet med dette prosjektet er i første omgang å sammenligne ulike formler for estimert GFR for å se hvilken som best korrelerer med gullstandard GFR som er 51Cr - EDTA clearance, hos en populasjon av nyretransplanterte pasienter. Prosjektet er et samarbeid mellom nyremedisinsk avdeling og avdeling for medisinsk biokjemi. 51Cr-EDTA metoden er tidkrevende, dyr og invasiv. Bruk av radioaktiv isotop gjør at den bare kan utføres av nukleærmedisinske avdelinger. Det er derfor ønskelig med en annen praktisk og nøyaktig metode for å estimere GFR. I dag benyttes plasma kreatinin, men siden kreatinin også til en viss grad sekreres av tubulusceller, er det lite nøyaktig, og nivået påvirkes blant annet av kjøttinntak og er proporsjonal med muskelmassen. Cystatin C har ikke disse ulempene. Vi ønsker med dette prosjektet å sammenligne publiserte formler for estimering av GFR basert på cystatin C og kreatinin alene, og i kombinasjon. I tilegg ønsker vi å se om vi kan lage en ny og bedre formel for estimering av GFR ut fra ulike serummarkører og data for kroppsammensetning. Metode: Anders Hartmann ved nyremedisinsk avdeling opprettet i 2004 en biobank hvor det er blitt samlet blodprøver fra nyretransplanterte pasienter til d.d. Der finnes prøver fra før transplantasjon og på 10 ukers kontroll. Det foreligger skriftlig samtykke fra alle pasienter som har prøver i biobanken på at disse kan brukes til forskning, se vedlagt samtykkeerklæring. Alle analysesvar er også lagret i en database, b.l.a GFR (EDTA), cystatin C, kreatinin, urea, høyde og vekt. Vi ønsker å bruke denne databasen til å ta ut nødvendige analyseresultat. Data overføres til en server (O:) som er beregnet på pasientsensitive data ved Rikshospitalet. Vi vil inkludere alle pasienter som har blitt nyretransplantert fra november 2005 t.o.m juli 2008, der det er utført EDTA clearance samt målt cystatin C og kreatinin. De statistiske analysene vil bli utført ved hjelp av SPSS versjon 16 og egne tilpassede algoritmer i Excel. Vanlig styrkeberegning ut fra 500 pasienter, signifikansnivå på 0.05 og power lik 0.80 gir en detekterbar standarisert differanse på 0.25. Siden vi skal benytte regresjonsanalyser med flere variable er det vanskelig å forutsi hva slags slutteffekt dette vil ha på det endelige estimatet av GFR før vi har foretatt en usikkerhetsestimering ut i fra restleddene i regresjonsanalysene. Variablene som inngår i regresjonsanalysen vil bli transformert slik at restleddene blir normalt fordelt. Som regel er log transformasjoner av GFR (avhengig variabel) og plasmanivå av cystatin C, kreatinin, eventuellt urea, samt demografiske parametre (uavhengige variable) det beste valget. Regresjonsanalysen vil bli utført med både forward og backward prosedyre og resultatene av disse bør være like for å få konsistente estimat for parametrene i modellen. Lege Ingvill Sandven skal stå for hovedarbeidet med alle data og får statistisk veiledning av professor Lars Mørkrid, og overlege Anders Hartmann vil bistå med fortolkning av resultatene. Det tas sikte på å publisere dette materialet i et internasjonalt tidsskrift innenfor fagfeltet nefrologi/medisinsk biokjemi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/144 Prosjektstart: 01.04.2009 Prosjektslutt: 01.04.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: LARS.MORKRID@RIKSHOSPITALET.NO
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS - RIKSHOSPITALET
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst