Forskningsprosjekt


Nevroendokrine svulster og serotonin

Vitenskapelig tittel:

Engelsk tittel: Development and clinical evaluation of a diagnostic tool for neuroendocrine tumors using mass spectrometri

Nevroendokrine svullster (NET) er en svulsttype utgående fra nerve- og hormonelt vev. Man antar det er 20000 pasienter med NET i Norge, og det er en svulsttype som øker i omfang.Svulsten er lokalisert i mage eller lung, i begynnelsen gir den få eller ingen symptomer, og ofte blir svulsten oppdaget tilfeldig som ved røtgenundersøkelser. Det som er spesielt med NET er at den vokser langsomt og mange dør med og ikke pga av svulsten. I noen tilfeller kan sykdommen behandles kirurgisk, men oftest  har sykdommen spredt seg og det er da ulike støttebehandlinger slik som hormonell behandling. Prosjektet går ut på å etablere en ny metode - masspectrometrisk metode for måling av serotonin i blod hos NET pasienter. NET pasienter produserer ofte dette hormonet og er svært skadelig for kroppen. Det finnes i dag ingen god metode for måling av serotonin i blod.  I prosjektet vil man teste ut om den nye metoden er følsom for diagnostikk av NET, om den kan benyttes som respons mål for behandling og derav bedre prognose. En effektiv behandling ved å hemme serotonin vil gi ekstra god livskvalitet hos NET pasientene. Studien vil derfor få stor betydning for pasientene ved bruk av serotonin som effektparameter.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å etablere en massespektrometrisk (MS) metode for måling av serotonin i blod hos pasienter med nevroendokrine svulster (NET) samt å undersøke om denne metoden kan brukes som effektmål i diagnostikk og i forhold til behandlingsrespons. Nevroendokrine svulster vokser langsomt og gir få eller ingen symptomer. De er derfor vanskelige å oppdage før sykdommen har spredt seg. NET pasienter produserer imidlertid serotonin, som kan være skadelig for kroppen. Behandling som hemmer serotonin vil både øke livskvalitet hos pasientene og redusere vekst av svulstene. Det finnes imidlertid ingen god metode for måling av serotonin i blod, og i dette prosjektet planlegger man derfor å videreutvikle en ny MS metode og teste denne på blodprøver fra pasienter med NET. Det planlegges å inkludere pasienter som er til utredning og behandling med nevroendokrine svulster fra tarm, ved UNN-Tromsø og Nordlandssykehuset, Bodø, samt friske alders- og kjønnsmatchede kontroller, som rekrutteres fra ansatte ved UNN/UiT og Nordlandssykehuset. Pasientene er planlagt selektert ut fra fire grupper i henhold til type kreft og hvorvidt de har carcinoid syndrom (symptomer på høy hormonproduksjon). Til sammen skal det rekrutteres 160 pasienter og 40 friske kontroller. Det foretas ingen ekstra undersøkelser utover at det skal tas en blodprøve. Den nye MS metoden skal sammenliknes med målinger av chromogranin A, som per i dag er å anse som en kontrollmålemetode men som har lav sensitivitet samt med serotonin målt ved ELISA, en kommersielt tilgjengelig metode med lav presisjon. For pasientene vil det innhentes kliniske data slik som blodprøvesvar, røntgensvar, og histologiske svar. De prosjektspesifikke analysene gjøres i blodprøver som tas i forbindelse med behandling. For kontrollgruppen tas blodprøver til prosjektet. Det søkes om opprettelse av en prosjektspesifikk biobank, «NET» med ansvarshavende Jon Florholmen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1664 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsgruppen Gastroeneterologi og Ernæring, UiT- det søkes også Norsk kreftforening/Aakres Fond.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst