Forskningsprosjekt


Alkoholinntak blant eldre som mottar hjemmetjenester

Vitenskapelig tittel:

Consumption of alcohol in older adults receiving domiciliary careProsjektbeskrivelse:
Alkohol er et akseptert nytelsesmiddel, men kan ha skadelige virkninger ved overforbruk. Bruken av alkohol har endret seg de siste 20-30 årene, også blant eldre. Det er en økende bekymring for alkoholforbruket. Dessverre har vi liten kunnskap om alkoholkonsumet, risikofaktorer for og konsekvenser av alkohol inntak blant eldre personer, eller av validiteten av screeningsverktøyene som brukes for å kartlegge alkoholinntak blant eldre. Studien kan bidra til forbedrede diagnostiske redskap og kunnskap om bruk av alkohol, og med kombinasjon av potensielt vanedannende psykofarmaka. Studien vil inkludere personer med pårørende som mottar hjemmebasert omsorg og som i større eller mindre grad eller ikke i det hele tatt drikker alkohol. All informasjon innhentes ved ett besøk og omfatter bruk av alkohol, fysisk og psykisk helse, bruk av medikamenter, og dagliglivets funksjoner. En ønsker å gjenta datainnsamlingen 3 ganger. Data søkes koblet mot to reseptregisteret og dødsårsaksregisteret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/940 Prosjektstart: 01.06.2016 Prosjektslutt: 31.05.2023

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er søkt til Sykehuset Innlandet for finansiering. Det vil være behov for en prosjektkordinator i to år. I tillegg kommer kostnader til å ta, sende  og analysere blod og urin prøver, Samt kostnader ved innhenting av informasjon i ulike deler av østlandet (hedemark og Oppland). Finansieringen er ikke klar på nåværende tidspunkt.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin-Helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2016 REK sør-øst