Forskningsprosjekt


WSP-studien; en kvalitativ studie av psykoterapiprosesser

Vitenskapelig tittel:

Psykoterapiprosesser undersøkt ved Nic Waals Somatiske Psykodiagnostiske Metode; en kvalitativ studieProsjektbeskrivelse:
Prosjektet er ment å gi ny kunnskap om hvordan kroppslige og psykologiske forhold endres gjennom langtids psykoterapi. Vi ønsker å undersøke hvordan konkrete kroppslige reaksjonsmønstre og vedvarende spenningsforhold endrer seg og hvordan dette henger sammen med spesifikke psykologiske forhold og evne til å ha kontakt med andre. Hovedmetoden er en anerkjent undersøkelse av kroppslige forhold som muskelspenninger og pust (dybde og rytme), og psykologiske forhold som henger sammen med dette (WSP-metoden). WSP benyttes ved oppstart og avslutning av psykoterapi, samt noen enkle standardiserte spørreskjema. Et dybdeintervju gjøres med terapeuten i etterkant. Informanter er ca 12 voksne pasienter allerede i kroppsorientert psykoterapi og ca 6 barnepasienter allerede i psykoterapi ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, barnas pårørende og terapeutene. Studien antas å være til hjelp for pasient og terapeut i de enkelte behandlingene, og gi økt kompetanse for terapeutene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/450 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Petter Lohne
Forskningsansvarlig(e):  Norsk Karakteranalytisk Institutt, Spiseforstyrrelsespoliklinikken OUS
Oslo universitetssykehus HF
Petter Lohne
Per Harbitz
Norsk Karakteranalytisk Institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utover trygderefusjon for gjennomføring av selve WSP-undersøkelsen finansieres studien foreløpig via frivillig arbeidsinnsats hos prosjektmedarbeiderne. Det søkes støtte hos NPF, Legeforeningen og andre aktuelle finansieringskilder.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.03.2016 REK nord
10.03.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord