Forskningsprosjekt


FAME3, Sammenlikning av kirugisk og invasiv behandling av hjerteåresykdom

Vitenskapelig tittel:

Fractional Flow Reserve Angiography for Multivessel Evaluation (FAME) 3 TrialProsjektbeskrivelse:
Dette er en internasjonal multisenterstudie som vil sammenlikne to behandlingsformer for pasienter med hjerteåresykdom i de tre kransårene. Deltakere randomiseres til enten tradisjonell åpen hjertekirurgi eller kateterbasert utblokking med stent. 30 til 50 pasienter vil bli rekruttert i Norge, 1540 deltakere totalt i Europa og USA. Studien vil bl.a. benytte journalopplysninger, standardisert spørreskjema, EKG, legeundersøkelse og rutinemessige blodprøvesvar.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/24 Prosjektstart: 01.03.2016 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Alf Inge Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Stanford University Medical Center er internasjonalt ansvarlig institusjon og kompenserer deltakende sentra for merutgiftene ved å delta i studien. Herunder dekkes arbeid utført ved studiesykepleiere, og annen nødvendig infrastruktur.

Kateterprodusenten Medtronic og stentprodusenten St. Jude bidrar begge med uforpliktende støtte til Stanford University Medical Center for gjennomføringen av studien. Studien er imidlertid ikke satt opp med datainnsamling eller analyser som kan tjene til å bekrefte eller påvise effekter til inntekt for de respektive produktene. Studieledelsen kan derfor ikke se at dette økonomiske bidraget skulle medføre noen potensielle interessekonflikter.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
11.02.2016 REK vest