Forskningsprosjekt


Hvilke slagpasienter kan bo hjemme ?

Vitenskapelig tittel:
Akutt hjerneslag - hvilke faktorer er av betydning for hvor slagpasienter som er behandlet i en slagenhet bor 3 mndr etter slaget.

Prosjektbeskrivelse:
Ca 15000 personer i Norge får hjerneslag årlig. 70- 75 % vil få varige nevrologiske utfall, og noen av disse vil ha behov for sykehjem, men de fleste vil kunne utskrives til hjemmet, enten som selvhjulpne eller avhengig av personhjelp og/eller hjelpemidler. Det er få studier som har undersøkt hvilke faktorer som er av betydning for at pasienter kan bo hjemme etter et hjerneslag. Vi har et avdelingskvalitetsregister som del av Midt-Norsk slagregister hvor funksjon og komorbiditet før slaget, ved innkomst og ved oppfølging etter 3 mnd er registrert sammen med endel basale karakteristika. Det primære mål for denne studien er å benytte dette registeret til å finne ut hvilke faktorer ved innleggelse i sykehus som predikerer hvilke pasienter som er hjemmeboende 3 måneder etter slaget. Dette har betydning for å kvalitetssikre våre vurderinger ved utskrivning og hvordan vi fordeler begrensede rehabiliteringsressurser slik at vi kan sette inn tiltak der det gir størst nytteeffekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/716 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bent Indredavik
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for nevromedisin
NTNU, Institutt for nevromedisin
St Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2010 REK midt