Forskningsprosjekt


PREPPeD: Morkakehelse og svangerskapsutkomme

Vitenskapelig tittel:

PREPPeD Study: "Predelivery Placental Biomarkers-Pregnancy and Delivery Outcome"Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet skal gi oss ny kunnskap om sammenhengen mellom morkakehelse og utfall av svangerskap og fødsel. Vi undersøker hvordan forhold i morkaken og hos kvinnen gjenspeiles i biomarkører målt i kvinnenes blod før fødsel og om disse markørene kan predikere utfallet av svangerskap og fødsel for mor og barn. Vi ønsker å besvare flere forskningsspørsmål: · Hvordan gjenspeiler biomarkører i kvinnens blod før fødselen seg i fosterovervåkingsmønstre under fødselen, fødselsutkomme for kvinnen og barnet og morkakefunn etter fødselen? Dette kvantitative forskningsprosjektet er en kohortestudie hvor vi rekrutterer kvinner som er representative for Oslo universitetssykehus sin populasjon av gravide/fødende. Kvinnene som rekrutteres er henvist til fødeavdelingen for overtidskontroll, kontroll av svangerskapskomplikasjoner eller gravide som vurderes før fødsel. Hos kvinner som samtykker til deltakelse vil det kun tas ekstra studieblodprøver utover standard klinisk oppfølging.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/652 Prosjektstart: 01.09.2016 Prosjektslutt: 01.09.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Meryam Sugulle
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres indirekte vi Helse-Sør-Øst (HSØ) idet prosjektlederen Meryam Sugulle i sin post doc periode blir finansiert av HSØ, samt av Universitetet i Oslo (der medarbeider Annetine Staff har sin hovedarbeidsplass, ved siden av OUS). Utover det er det idag ingen andre finansieringskilder, men midler vil søkes til PhD-stipendiat (og driftsmidler til laboratorieanalyser) fra Helse Sør-Øst og andre aktuelle finansieringskilder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2016 REK sør-øst