Forskningsprosjekt


Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2014 – Epidemologiske studier: Insidens, prevalens, uførhet og overlevelse gjennom seks tiår

Vitenskapelig tittel:

Multiple sclerosis in Møre and Romsdal County 1950 - 2014. Epidemiological studies - incidence, prevalence, disability and survival through six decadesProsjektbeskrivelse:
Prosjektet har tre hovedproblemstillinger som er delvis deskriptive, delvis analytiske. En oppdatering av insidens og prevalens av MS i Møre og Romsdal fram til utgangen av 2014 er primært hypotesegenererende. Endret sykdomsforekomst koblet med samfunnsmessige endringer (røyking, ultrafiolett lys, kosthold) vil kunne utløse hypoteser om årsaksmessige sammenhenger. Det analytiske aspektet omfatter analyser av tidlige sykdomsmanifestasjoner og forløpsformer som prediktive faktorer for sykdomsutvikling, uføreutvikling og død. Med endepunkter som innvilget uførepensjon og død vil det være mulig å analysere om dagens sykdomsmodifiserende behandling påvirker sykdommen gunstig sett under en lengre horisont. Tema 1) Insidens og prevalens av multippel sklerose i Møre og Romsdal fylke 1950-2014 2) Overlevelse fra symptomdebut og diagnosetidspunkt samt dødsårsak ved multippel sklerose 3) Evaluere og kvantitere effekten av immunmodulerende behandling med uføretrygd og død som endepunkter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2024 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Proskjektet er fullfinansiert gjennom forskningsmidler fra Helse Møre og Romsdal. Det ligger i tillegg inne en søknad til Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og NTNU ved tildeling som avgjøres nå i november 2015.

Stipendaten har også mottatt et stipend uten heftelser fra Novartis Norge AS som har vært benyttet som lønnsmidler i fasen med å utarbeide prosjekt og protokoll. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/ Nevrologi/ Epidemiologi, Nivå: PhD-prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2015 REK midt