Forskningsprosjekt


Opplevd tvang i psykisk helsevern i Norge

Vitenskapelig tittel:

Opplevd tvang i psykisk helsevern i NorgeProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke bruk og opplevelse av tvang i akuttposter og i polikliniske team som forvalter tvang uten døgnopphold. Psykiatrisk akuttavdeling er den vanligste arenaen for tvunget psykisk helsevern og finnes i alle helseforetak. Dette er en sentral arena for tvang og opplevd tvang. Polikliniske team som forvalter tvang uten døgnopphold forvalter tvungent vern som kan vare lenge, opptil flere år, og som årlig gjelder flere tusen pasienter. Dette er en sentral arena for langvarig bruk av tvang i psykisk helsevern og finnes i alle helseforetak. Disse arenaene er de to viktigste arenaene for tvang i psykisk helsevern når man tar hensyn til grad av inngripende behandling, varighet og antall pasienter som berøres. Det er lite undersøkt i hvilken grad pasientene opplever ulik grad av tvang i poster og team med liknende funksjon, og hvilke forhold som kan forklare forskjeller mellom ulike poster/team og forskjeller i opplevd tvang mellom enkeltpasienter. I prosjektet planlegges det å inkludere minst 20 akuttposter, hver med inntil 25 pasienter som har innleggelsesperiode mellom 3 og 6 dager. I tillegg skal det rekrutteres 20 polikliniske team, hver med minst 18 pasienter. Deltakere skal fylle ut spørreskjema om egen opplevelse av tvang, mens primærkontakt skal gi opplysninger om bruk av tvang og behandling. I tillegg skal det inngå opplysninger om diagnose, liggetid og bruk av tvang under den aktuelle innleggelsen. I tillegg skal opplysninger om behandlingstiltak som pågår, inkludert bruk av medikamenter for alvorlig psykisk lidelse, inngå. Også opplysninger om posten fra SAMDATA knyttet til dekningsgrad av tjenester i helseforetaket (sengeplasstall og antall polikliniske konsultasjoner og bemanning), kompetanse og holdning til bruk av tvang skal registreres. Spørreskjema skal utfylles på skjerm etter at informasjon er gitt om prosjektet i videoformat.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1901 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

HelsedirektoratetForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst