Forskningsprosjekt


Huskedagbok som en del av hverdagen

Prosjektbeskrivelse:
I rehabilitering av personer med moderate hukommelsesproblemer, etter hodeskade eller sykdom i sentralnervesystemet, brukes huskedagbok i behandlingen for å øke pasientenes selvhjulpenhet i hverdagen. Hensikten med forskningen er å undersøke informantenes erfaringer med å bruke huskedagbok i hjemmesituasjon. Det er av interesse å undersøke om huskedagboken er tatt i bruk? Hva var avgjørende for å fortsette å bruke huskedagbok eller ikke? Hvordan oppleves det å bruke huskedagbok for å mestre daglige gjøremål? og eventuelt hvordan oppleves forskjellen mellom å bruke huskedagbok eller ikke? Forskningen tar utgangspunkt i tidligere rehabiliteringspasienters egne erfaringer og opplevelser med å bruke huskedagbok etter endt rehabiliteringsopphold. En kvalitativ forskningstilnærming med fire semi-strukturerte dybdeintervju danner grunnlag for datainnsamlingen. Dataanalysen vil så drøftes mot relevant teori fra et fenomenologisk perspektiv og aktivitetsteori fra ergoterapifaget.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1632 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og omsorgsfag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, flerfaglig studieretning , Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
10.09.2015 REK nord