Forskningsprosjekt


Progredierende hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Progredierende hjerneslag- en studie for kartlegging av faktorer med betydning for progresjon av slagsymptomer.

Prosjektbeskrivelse:
Mellom 15 og 40% av pasienter som rammes av hjerneslag opplever forverring (progresjon) av symptomer i den initiale fasen. Hvilken risiko for død og alvorlig funksjonshemming dette innebærer, og hvilke faktorer og mekanismer som er assosiert med eller årsak til progresjon, er i stor grad uavklart. Vi ønsker derfor å gjøre en prospektiv deskriptiv studie med 600 akutte slagpasienter for å undersøke: -Hvilken betydning progredierende hjerneslag har for overlevelse og funksjonsnivå. -Hvor hyppig progredierende hjerneslag forekommer hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag i en forskningsbasert slagenhet. -Hvilke faktorer som er assosiert med progresjon av slagssymptomer. Pasientene vil få registrert viktige basale karakteristika, og fulgt opp med kontinuerlig monitorering av vitale funksjoner og repeterte undersøkelser av en rekke radiologiske, klinisk-kjemiske og kliniske variabler samt funksjonsnivå ved debut, etter 1, 2 og 3 døgn, og 1, 4 og 12 uker etter debut av symptomer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/492 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
NTNU, Institutt for nevromedisin
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: Ph D
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt