Forskningsprosjekt


Motivasjonelle mønstre i pasientaggresjon ved en sikkerhetsavdeling

Vitenskapelig tittel:

Motivasjonelle mønstre i pasientaggresjon ved ensikkerhetsavdelingProsjektbeskrivelse:
Aggresjonsmotivasjon er sentralt for å forstå voldsutøvelse, av særlig betydning i behandling av pasienter med aggresjonsproblemer. Økt kunnskap om tilstand og hva utøveren prøver å oppnå ved handlingen er av verdi for vurdering og behandling, men også av teoretisk interesse. Data er rutinemessig samlet inn som ledd i arbeid med en pasientgruppe med særlige aggresjonsproblemer. Det siktes mot å få kunnskap om typiske motivasjonsmønstre, om sammenhenger mellom motivtype og pasientegenskaper som personlighetstrekk og kjønn, og kjennetegn ved aggresjonsepisoder, som provokasjonstyper og alvorlighet. Vi vil også se på endringer i motivasjonsmønstre over tid og mulige effekt av aggresjonshåndtering. Data hentes fra kvalitetsregister ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri, samlet inn over en 10-årsperiode og omhandler ca. 4000 episoder og 100 pasienter. Prosjektet ser både på utviklingstrekk over tid og kjennetegn ved episodene samlet, og ulike statistiske analysemetoder vil benyttes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/967 Prosjektstart: 15.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnar Urheim
Forskningsansvarlig(e):  Haukeland universitetssjukehus
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Klinikk sikkerhetspyskiatri ved Kompetansesenter for sikkerhets- fengsles- og rettspsykiatri finsnasierer prosjektet. Alle prosjektmedarbeiderne har stilling ved kompetansesenteret. Det antas ikke å være behov for finansiering utover dette.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
08.06.2015 REK sør-øst