Forskningsprosjekt


Legemiddelbruk relatert til demensutvikling

Vitenskapelig tittel:

The Incidence and Prognosis of Dementia related to Drug use in out-patients with cognitive impairments (the IPOD-D -study)Prosjektbeskrivelse:
Mange legemidler kan gi reversible kognitive bivirkninger som nedsatt hukommelse og forvirring. Ny epidemiologisk forskning har imidlertid vist at bruk av antikolinerge legemidler og benzodiazepiner er forbundet med irreversible kognitive bivirkninger og økt risiko for utvikling av demens. Det er fortsatt lite kunnskap omkring denne sammenhengen og vi ønsker derfor å undersøke hvordan bruken av antikolinerge legemidler og benzodiazepiner påvirker demensutviklingen hos pasienter som utredes for hukommelsessvikt. Samtidig bruk av antikolinerge legemidler og kolinesterasehemmere ved demenssykdom kan sammenliknes med å tråkke inn gassen og bremsen samtidig , men denne legemiddelkombinasjonen er likevel relativt vanlig blant eldre. Vi ønsker å undersøke de kognitive konsekvensene av samtidig behandling med antikolinerge legemidler og kolinesterasehemmere. I tillegg vil vi undersøke risikoen for kognitive bivirkninger ved bruk av flere psykofarmaka samtidig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/410 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Kersten
Forskningsansvarlig(e):  nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Extrastiftelsen helse og rehabilitering (via nasjonalforeningen for folkehelsen).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2015 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst