Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom fødselsvekt og suicidrisiko. En norsk registerstudie.

Vitenskapelig tittel:
Suboptimal foetal development and suicide risk in the first 40 years of life. A birth register study of x.x million Norwegians.

Prosjektbeskrivelse:
I 2007 var det 485 dødsfall i Norge som ble kategorisert som selvmord (suicid). Risiko for suicid er knyttet til en rekke ulike faktorer, deriblant psykisk uhelse. Forholdene under graviditeten er premissleverandør for fosterets utvikling, og Europeiske studier har vist en sammenheng mellom lav fødselsvekt og senere risiko for depresjon og suicidal atferd. Disse studiene har imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i hva som er forventet fødselsvekt hos de forskjellige mødre. Dermed har en ikke kontrollert for at en liten kvinne har større sannsynlighet for å føde et normalt, friskt barn som er noe lettere enn hva en stor kvinne vil gjøre. Gjennom det foreslåtte prosjektet vil forfatterne av protokollen koble sammen fødselsregisteret og dødsårsaksregisteret og estimere risiko for suicid basert på fødselsvekt. Forfatterne vil benytte flernivåanalyser og bruke de suicidertes søsken som kontroller i forhold til fødselsvekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/180 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 01.01.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ottar Bjerkeset
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Helse Nord-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Legestudent, Nivå: 5. klasse - Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt