Forskningsprosjekt


Behandlingsprogram for å forebygge nye beinbrudd - bruk av registerdata

Vitenskapelig tittel:

Capture the Fracture - across Regions of Norway - with endpoints from national registryProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne registerstudien er å undersøke effekten av et standardisert intervensjonsprogram for bruddpasienter på risiko for nye brudd og dødelighet, samt å vurdere effekten av intervensjonen ved å sammenlikne insidensen av brudd i intervensjonspopulasjonen med insidensen av brudd i resten av befolkningen. Bruddpasienter har økt risiko for nye brudd, og denne gruppen har også økt dødelighet. Prosjektets formål er å gi ny kunnskap om forebygging av brudd og dødelighet hos bruddpasienter. Intervensjonen innebærer estimering av individuell bruddrisiko, medikamentell behandling ved behov og veiledning for å forebygge nye brudd. Bruddata fra perioden 2008-2018 fra hele landet vil hentes inn fra Norsk pasientregister og kobles til data fra Folkeregisteret og SSB. For pasienter med hoftebrudd ønsker man også opplysninger fra Nasjonalt hoftebruddsregister og Dødsårsaksregisteret. Forekomst av brudd før intervensjon, samt effekt av intervensjonen vil bli undersøkt. Det vil bli gjort kost- og nytteberegninger knyttet til intervensjonsprogrammet. Følgende variabler planlegges innhentet fra de ulike registrene: • Dødsårsaksregisteret: pasienter med hoftebrudd. • NPR: diagnosekoder for brudd (hele befolkningen). • Nasjonalt hoftebruddsregister: informasjon om behandling av hoftebrudd og spørreskjemadata om pasientens helse. • SSB: Utdanningsnivå • Folkeregisteret: Statuskode (bosatt, død, migrert), fødeland og sivilstand.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/334 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 31.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åshild Bjørnerem
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo Universitetssykehus
Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
Universitetssykehuset Nord-Norge
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått støtte gjennom programmet HELSEFORSK. Satsingen er forankret i de regionale helseforetakene strategigruppe for forskning og i de regionale samarbeidsorganene. NFR administrerte utlysningen og gjennomførte kvalitetsvurderingen av søknadene.

Mål for programmet:

Siden prosjektet innebærer pasientbehandling innenfor det offentlige helsevesen, dekkes utgiftene til behandling som ved vanlig pasientbehandling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst