Forskningsprosjekt


Tvang og erfaringer med tjenesteytere

Vitenskapelig tittel:

Hvilke opplevelser har gravide kvinner innlagt på tvang etter helse- og omsorgtjenestelovens paragraf 10-3 erfart med tjenesteyter?

Denne studien tar sikte på å finne ut av hvilke opplevelser og erfaringer gravide kvinner som valgte å avslutte svangerskapet har gjort seg med tjenesteyter før-, under- og etter tvangsinnleggelsen. Prosjektbeskrivelse:
Denne studien omhandler gravide, rusmiddelavhengige kvinner som valgte å avslutte svangerskapet etter å ha blitt innlagt på tvang. Studien har som formål å undersøke kvaliteten på tjenester behandlingsapparatet yter både før, under, og etter tvangsinnleggelsen. Dette både fordi tvang kan være krenkende og være i strid med lovens intensjon. For å belyse studiens problemstilling vil kvalitativ metode benyttes. Intervju av 4-6 kvinner som tar sikte på å gå i dybden, for å få fram kvinnenes erfaringer og opplevelser. Det dreier sig om brukerstyrt intervju hvor brukerne skal vurdere deres opplevelse av kvaliteten på den tjenesten de mottok. Intervjuene med åpen tilnærming vil danne grunnlaget for datamateriale som igjen gjennom fortolkende analyse vil kunne gi ny kunnskap på fagfeltet og man undersøker om praksisen er etisk forsvarlig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2053 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Birthe Loa Knizek
Forskningsansvarlig(e):  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
HiST
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykisk Helsearbeid, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
16.03.2016 REK sør-øst
01.06.2016 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst