Forskningsprosjekt


Behandlingsprogram for å forebygge nye beinbrudd

Vitenskapelig tittel:

Capture the Fracture – across Regions in NorwayProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet å gjennomføre en pilotstudie på et standardisert intervensjonsprogram for vurdering og behandling av brudd. Benskjørhet er et stort helseproblem. På tross av store økonomiske og personlige kostnader er forebygging av benskjørhet i Norge sub-optimal, og mange pasienter får ikke tilgjengelig og effektiv behandling. Alle som har hatt et lav-energi beinbrudd har doblet risiko for nytt brudd, og de trenger derfor å bli undersøkt og eventuelt behandlet for beinskjørhet, slik at man kan forebygge framtidige brudd. Målet med et intervensjonsprogram til denne gruppen av pasienter, vil være å redusere forekomsten av fremtidige brudd og dødelighet ved brudd. Prosjektet er et pilotprosjekt ved UNN, estimert til 1 års varighet, for å teste ut et intervensjonsprogram før et slikt program eventuelt implementeres i større skala. Dersom piloten viser at intervensjonsprogrammet er gjennomførbart, er det planlagt implementert ved 7 norske sykehus. I hovedstudien er det planlagt å sammenligne forekomst av nye brudd og dødelighet ved hvert sykehus før og etter intervensjon, og for pasienter ved deltakende versus ikke-deltakende sykehus. Samtykkekompetente kvinner og menn over 50 år som behandles for et lav-energi brudd ved ortopedisk avdeling ved UNN i en 12 måneders periode fra 1. mars 2015 er planlagt rekruttert til pilotprosjektet. Personer med en demenssykdom, eldre og skrøpelig som har kort leveutsikt vil ikke bli forespurt om å delta. Det antas at om lag 1000 personer vil bli inkludert i prosjektet. Både innlagte og polikliniske pasienter vil inviteres til å bli undersøkt for beinskjørhet og få fastsatt risiko for nytt brudd. De som trenger behandling for dette vil få tilbud om det. I intervensjonsprogrammet vil studiesykepleier informere deltakerne om betydningen av benskjørhet, gi livsstilsråd om fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og røyking samt tilby vurdering og behandling ved behov. Benskjørhetsmedisiner vil skrives ut av lege ved behov for det. Behandling av pasienten vil være tverrfaglig og teamet vil bestå av ortopeder, endokrinologer, epidemiologier og revmatologer. Primært endepunkt for pilotprosjektet er gjennomførbarhet og effekt av det planlagte intervensjonsprogrammet. Av opplysninger skal generelle helseopplysninger, tidligere beinbrudd og fall, sykdommer, bruk av medikamenter og livsstil som røyking, alkohol og fysisk aktivitet samt opplysninger om svangerskap, amming og overgangsalder inngå. Det skal videre registreres høyde, vekt og beintetthet (BMD) målt med DXA av hofter, rygg og helkropp. Det fremkommer av informasjonsskrivet at det er planlagt å koble opplysninger med data fra Norsk pasientregister, Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret og Reseptregisteret. Det fremkommer av søknaden at det vil bli tatt en blodprøve av personer over 50 år som har hatt et beinbrudd, hvor serum og fullblod blir lagret i en eksisterende biobank, kalt Skeletomics for framtidige analyser. Det beskrives i søknaden at det i annet prosjekt er inkludert genetiske analyser med det formål å identifisere gener som predisponerer for utvikling av beinskjørhet og brudd, for tidlig identifisering av risikofaktorer for beinskjørhet. Materialet som skal samles inn skal inngå i ny prosjektspesifikk forskningsbiobank, «Capture the Fracture» med ansvarshavende Åshild Bjørnerem ved Universitetet i Tromsø/UNN, med samme varighet som prosjektet. Det skal gjennomføres genetiske analyser på det innsamlede materialet og genetisk veiledning er ivaretatt i forhold til dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1712 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 29.02.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Åshild Bjørnerem
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN, Nevro og ortopediklinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Siden prosjektet innebærer pasientbehandling innenfor det offentlige helsevesen, dekkes utgiftene til behandling som ved vanlig pasientbehandling.

For dette delprosjektet ved UNN, søkes det om forskningsmidler fra Helse Nord til å dekke lønn og drift til en sykepleier (100 % stilling) og en lege (20 % stilling), for rekrutttering av deltagere, datainnsamling og foreskrivning av resepter til dem som trenger dette.

For det tverregionale prosjektet, som er hovedprosjektet her, som er et samarbeid mellom 7 norske sykehus, søkes det finansiering fra Forskningsrådet av både 2 PhD studenter, en post doctor og en forsker, som vil besvare en rekke forskningsspørsmål som angitt i protokollen.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk doktorgrad, Nivå: PhD kandidat vil rekrutteres
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst