Forskningsprosjekt


Fortellinger om liv og død. En kvalitativ psykologisk autopsi studie blant unge samiske menn

Vitenskapelig tittel:

Stories about life and death. A qualitative psychological autopsy study of suicide among young Sámi menProsjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi kunnskap om hva som kan være medvirkende faktorer til at unge samiske menn tok sitt eget liv. Studien er en kvalitativ psykologisk atuopsi, som vil fremskaffe data gjennom dybdeintervju med etterlatte ved selvmord. Det vil anvendes en fenomenologisk hermeneutisk metode, og fokuset vil være på de etterlattes opplevelse av den suicidale prosessen og selvmordet. Prosjektet vil undersøke: 1. Hva etterlatte vektlegger i sin forståelse av selvmord blant unge samiske menn. 2. Hvilken betydning maskulinitet, etnisk identitet og samisk kulturell kontekst har i forhold til den suicidale processen blant unge samiske menn, sett gjennom de etterlattes fortellinger. 3. Undersøke om de etterlatte i ettertid kan se noen tegn på en suicidal krise i forkant av selvmordet og om det går an å identifiere mulige tiltak som kunne vært gjort for å forebygge/forhindre selvmordet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1746 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Cathrine Silviken
Forskningsansvarlig(e):  Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS, Finnmarkssykehuset)
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om finansierng av PHD stilling til Petter Stoor fra Helse-Nord forskningsfond. Det vil i tillegg bli søkt om finansiering til drift (innsamlng av data gjennom intervju) fra SANKS FoU-fond og Finnmarkssykehusets forskningsfond. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
24.04.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst