Forskningsprosjekt


Center -TBI: Europeisk hodeskadestudie

Vitenskapelig tittel:

Center-TBI: a prospective longitudinal observational study. Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness research in TBI (Traumatic Brain injury)Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er del av en stor europeisk multisenterstudie av hjerneskader. Studien er lagt opp som en longitudinell prospektiv observasjonsstudie hvor det skal inkluderes pasienter fra ca. 80 sykehus. I Norge søkes det rekruttert pasienter med hodeskade fra St. Olavs Hospital (opptil 600), Universitetssykehuset Nord-Norge (opptil 250) og Oslo universitetssykehus (opptil 1250). Pasienter med lette, moderate og alvorlige hodeskader inkluderes. Det samles kliniske opplysninger fra ulike undersøkelser, inkludert bildediagnostikk og blodprøver, samt behandling i akuttfasen. Pasientene følges opp med blodprøver, avanserte MR-undersøkelser, nevropsykologiske tester og spørreskjema/intervju i løpet av de første seks månedene, og for noen pasienter de første 1-2 årene. Dette danner grunnlaget for en omfattende hovedstudie (CENTER-TBI Core study) som totalt inkluderer 5.400 pasienter med hodeskade. I tillegg skal 20.000 pasienter inngå i en retrospektiv registerstudie bestående av et utvalg kliniske variabler. Hovedstudien er hovedsakelig samtykkebasert, men det bes om enkelte fritak fra samtykkekravet pga. pasientenes tilstand. For registerstudien bes det om fritak for hele populasjonen (ca. 1.500 i den norske delen).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1454 Prosjektstart: 15.10.2014 Prosjektslutt: 30.03.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Vik
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
St. Olavs Hospital HF
Oslo universitetssykehus HF
NTNU, Institutt for nevromedisin
St.Olavs Hospital
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres fra EU FP 7th Framework program (grant 602150).

NTNU/St.Olavs Hospital:

P.g.a overlappende studier lokalt også finansiering fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge og NTNU (Store forskningsmidler 5 år, og flere ph.d stipend).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2014 REK midt
24.10.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
08.05.2015 REK midt
18.09.2015 REK midt
24.03.2017 REK midt
21.03.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt