Forskningsprosjekt


Arbeidsrelatert lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Arbeidsrelatert lungekreft - et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsmedisinsk avdeling, lungeavdelingen og kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: I Sør-Trøndelag er det ca. 140 nye lungekrefttilfeller pr. år. Forekomsten av lungekreft hos menn i Norge har flatet av, mens den hos kvinner fortsatt er økende. Ca 20% av lungekrefttilfellene kan tilskrives eksponeringer i yrket. Det er gjort flere studier på insidens av lungekreft i forhold til yrke og eksponering, og det finnes ferske tall for både menn og kvinner i nordiske land. Det er av interesse å få tall på hvilke yrker eller eksponeringer som vi ser fører til lungekreft i vårt område. Forebygging av nye tilfeller er også viktig. Tidligere har asbest vært den viktigste yrkeseksponeringen ved lungekreft, med endring i eksponeringsforhold og forbud mot asbest vil dette endre seg. Kvinner har heller ikke vært asbesteksponert i samme grad som menn. Vi kjenner mindre til sammenhengen med yrke hos kvinner, derfor vil vi ta med begge kjønn i studien. Tidligere norske undersøkelser har vist at det foreligger en underrapportering av yrkesrelatert lungekreft.Det er ønskelig å bidra til at alle som har krav på erstatning og eller andre ytelser fra trygd og forsikring får det. Vi ønsker derfor å følge opp alle nytilkomne lungekrefttilfeller i år 2010, for dermed å få et inntrykk av hvor mange av disse som har relasjon til yrket og dermed bør informeres om at de kan ha krav på erstatning. Formål: 1. Få innarbeidet yrkesanamnesen som fast del av utredningen av lungekreft a) For at den enkelte skal få sine rettigheter til erstatning eller ande ytelser belyst og ivaretatt b)For å bidra til økt forebyggende virksomhet 2. Få et mål for hvor stor andel som kan sies å ha ulike grader av yrkesmessig sammenheng 3. Få et mål for hvor mange som søker erstatning og hvor mange som får det. 4. Evaluere størrelsen på underrapportering i offentlig statistikk
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2285 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Siri Slåstad
Forskningsansvarlig(e):  Arbeidsmedisinsk avdelingSt.Olavs Hospital/Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK nord