Forskningsprosjekt


Vevsperfusjon og inflammasjon relatert til volumresuscitering

Vitenskapelig tittel:

The use of continuous tissue oxygenation monitoring (Near-infrared spectroscopy technique-NIRS) to evaluate the effects of transfusing “short-term stored red cells” versus “long-term stored red cells”.Prosjektbeskrivelse:
Under lagring av røde blodceller for transfusjon reduseres blodcellenes evne til å frigjøre oksygen. Man er usikker på den kliniske betydningen av dette fordi de røde cellene "rekonstituerer" seg innen 24 timer. Det er nå kommet ny teknologi (nær-infrarød spektroskopi) som gjør det mulig å måle oksygentilførselen til perifert vev. Formålet med denne samtykkebaserte pilotstudien er å undersøke om transfusjon med kortidslagrete røde blodceller fører til forbedret oksygentilførsel til perifert vev sammenliknet med transfusjon av langtidslagrete røde blodceller. Studien er randomisert og har et overkryssende design der pasientene inkluderes i to transfusjonsepisoder; en med korttidslagrete erytrocyttkonsentrater og en med langtidslagrete konsentrater. Det legges opp til å inkludere 20 pasienter med anemi på grunn av beinmargssvikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/822 Prosjektstart: 30.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Berit Guttormsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Forskningsgruppen har mottatt en større bevilgning fra Forsvarets sanitet.
Det er ingen lønn til forskerne innbakt i avtalen.Forskningsgruppen har mottatt en større bevilgning fra Forsvarets sanitet.
Det er ingen lønn til forskerne innbakt i avtalen.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Blood Far Forward
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke gjennomført.
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2014 REK vest
31.01.2018 REK vest