Forskningsprosjekt


Blodsirkulasjonsmåling ved bruk av mekanisk brystkompresjon med aktiv tilbaketrekking av bryskassen under hjerte lunge redning utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:

The haemodynamic effects of mechanical standard and active external chest compression-decompression during out of hospital cardiopulmonary resuscitation.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å sammenligne effekten av to ulike mekaniske brystkompresjonsmetoder ved hjertestans utenfor sykehus (hjerte-lunge redning). Færre enn 10 % av de personer som opplever hjertestans utenfor sykehus overlever. Blodsirkulasjon under hjerte-lunge redning baserer seg på å trykke inn brystbenet med en anbefalt kraft og frekvens. Imidlertid kan behandleren som utfører kompresjonen bli fort sliten og kompresjonen kan dermed bli utilfredsstillende. Ved inntrykket skyves blod fra hjertets hulrom inn i lungene og ut i kroppen. Ved opptrykk «suges» blodet inn i hjertets hulrom igjen for å fylle de opp til neste inntrykk. Effektiviteten av denne «sugemekanismen» er avhengig av elastisiteten av brystkassen. I en elastisk brystkasse vil denne forspenningen hurtig prøve å komme tilbake til normalnivå og «suge» blod inn i hjertet. Forspenner ikke brystkassen inntrykket godt nok blir det lite optimal «suging» av blod tilbake til hjertet og dermed mye dårligere effekt med tanke på blodsirkulasjon ved neste inntrykk. Ved å suge fast en kopp på huden over brystbenet vil man oppnå bedre kontroll over inntrykk og «utsug». Ved mekanisk teknikk blir ikke utøveren sliten, brystkassen kan løftes over normalnivå og dermed utvikle enda mer sugeeffekt. Hypotetisk vil det ved bruk av en slik teknikk under hjerte-lungeredning oppnås bedre fylling av hjertet og dermed bedre oksygenisering av lungene og hjernen. Mekanisk brystkompresjon som komprimerer, men ikke «suger», har vært i bruk med maskinen LUCAS 2 ved Ullevål sykehus i flere år. LUCAS 2 er CE merket og det fins om lag 10 000 apparater i bruk rundt i verden. En ny maskin kalt LUCAS- ACD vil i dette prosjektet prøves ut og sammenlignes med LUCAS 2. LUCAS- ACD vil aktivt komprimere og deretter dekomprimere brystkassen over hvilenivå. Denne maskinen er ikke CE merket, og er enda ikke utprøvd på mennesker. Det planlegges å inkludere 130 personer over 18 år, som opplever hjertestans utenfor sykehus. Fanger eller asylsøkere i mottak vil ikke bli inkludert. Deltakere vil ikke være samtykkekompetente, og det er dermed planlagt å innhente samtykke eventuelt stedfortredende samtykke i etterkant, noen dager etter hendelsen. Halvparten skal behandles med LUCAS 2 og den andre halvparten med LUCAS-ACD. Randomiseringen blir gjort ved at man den første dagen i hver måned trekker lodd om hvilken maskin ambulansepersonellet skal anvende. Som et mål på effektivitet av blodsirkulasjon skal CO2 i utåndingsluft måles. Dersom det er mulig å føre et kateter inn i en arterie, skal det i tillegg måles blodtrykk. Blodsirkulasjon til hjernen skal indirekte måles ved nær-infrarød spektroskopi (NIRS) i pannen. Av opplysninger skal AMK sentralens registrering av hendelsen som inneholder navn og personnummer, sted for hendelsen, dato og klokkeslett for hendelse i tillegg til ambulansejournal og kliniske data registrert i sykehusjournal innhentes. Det skal fortløpende gjøres interimanalyser i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1214 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 30.11.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Wik
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
OUS, Luftambulanseavdelingen, legebilen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Det er i hovedtrekk PhysioControl som finansierer prosjektet men NAKOS bidrar indirekte. Avtale mellom OUS og PhysioControl ettersendes.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 130

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk forskerlinje, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.08.2014 REK sør-øst
23.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst