Generell forskningsbiobank


Survival og livskvalitet etter strålebehandling for prostatakreft

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å opprette en generell tematisk biobank som inkluderer biologisk materiale og resultater som er fremkommet ved analyse av biologisk materiale i relasjon til forskning på pasienter som har fått kurativ strålebehandling for prostatakreft. Strålebehandlingsprosjektet (REK sør-øst saksnummer 2013/1522) som biobanken i første omgang relateres til og skal samle inn materiale fra, er behandlet i REK sør-øst A tre ganger (møtene i september og november 2013 samt februar 2014). I tilbakemelding datert 10.12.2013 anbefalte komiteen prosjektleder å søke om opprettelse av en generell tematisk biobank innenfor området prostatakreft og /eller behandling av denne. Foreliggende biobanksøknad er en søknad om å oppbevare biologisk materiale fra om lag 2000 pasienter som har gjennomgått strålebehandling for prostatakreft fra de som har samtykket til dette. Det skal samles inn en ny fullblodsprøve i biobanken, og man ber samtidig om tillatelse til å legge til restblod fra tidligere tapninger i forbindelse med kliniske undersøkelser, vevsmateriale fra diagnostisk biobank og resultater fra tidligere analyserte blodprøver og vev. Fremtidige analyser er ikke avklart, men det vil blant annet kunne dreie seg om genetiske analyser, helgenomanalyser eller analyser på polymorfismer. Man vil i utgangspunktet ikke tilbakeføre resultater av slike analyser til deltakerne. Men, om man skulle oppdage tilfeldige patologisk funn vil spesialist i medisinsk genetikk bli konsultert for å diskutere mulige tiltak. Forskningsbiobanken skal ha en varighet til 2030. Data fra biobanken vil bli koblet mot kliniske data og informasjon i offentlige registre.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/186 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Sophie D. Fosså
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Finansieringskilder: forsningsmidler hos prosjektleder,og søknder til relevante orgnisasjoner


Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst
27.03.2014 REK sør-øst