Forskningsprosjekt


PSA recidiv etter Robot Assistert radikal Laparoskopisk Prostatektomi

Vitenskapelig tittel:
Survival analysis after RALP

Prosjektbeskrivelse:
Et surrogate mål for overlevelse etter radikal prostatektomi er antall pasienter som får biokjemisk tilbakefall, det vil si pasienter som får stigende PSA verdi etter det kirurgiske inngrepet. Vi har tidligere rapportert PSA residiv etter laparoskopisk prostatektomi (LRP) og ønsker nå å gjøre det samme med pasienter operert med robot teknikk (RALP). Vi endret metode fra LRP til RALP i november 2007 og et økende antall pasienter har nå tilstrekkelig oppfølgingstid slik at 5 års PSA overlevelse kan analyseres. I vårt kvalitetsregister for radikal prostatektomi ved urologisk avd, Aker, følges pasientene opp med prospektiv måling av PSA verdier. Samtidig vil vi se på PSA residiv relatert til patologisk undersøkelse av prostata preparat etter RALP og se på patologiske variable som kan assosierers med PSA recidiv. Vi vil også se på om læretid og kirurgisk erfaring kan ha betydning for PSA residiv. Denne studien blir et mål på kvaliteten av den kirurgiske behandling ved vår institusjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2321 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egen institusjon

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrads prosjekt ved UiO, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram:

Doktorgrads prosjekt: Laparoscopic radical prostatectomy and robot assisted radical prostatectomy:
Outcome and adverse effects.
Kandidaten er tatt opp ved doktorgradsprogrammet ved UiO. Pasientene som inngår i prosjektet har alle undertegnet bredt samtykke for inklusjon i institusjonens Biobank/kvalitetsregister for radikal prostatektomi. Dette ble REK godkjent i 2004 (Se vedlegg). I samarbeid med veileder (undertegnede) har kandidaten allerede begynt innsamling av relevante data.
Vi søker REK godkjenning for hvert enkelt delprosjekt som inngår i doktorgradsprosjektet.


Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst