Generell forskningsbiobank


Biobank for alvorlige lipidforstyrrelser og andre alvorlige bivirkninger av lipidsenkende behandling ved Oslo universitetssykehus HF

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om å opprette en forskningsbiobank for personer over 18 år med alvorlige lipidforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus Lipidklinikken. Formålet med biobanken er å samle inn biologisk materiale som senere kan anvendes i definerte prosjekter der for eksempel årsaken til lipidforstyrrelser eller særlig kraftige bivirkninger av lipidsenkende medikamenter kan studeres nærmere. Genetisk sårbarhet kan være en av de aktuelle problemstillingene. Det skal innhentes samtykke fra alle som avgir materiale til forskningsbiobanken. Kriteriet for å bli inkludert er at det i henhold til et klinisk skjønn foreligger en alvorlig lipidforstyrrelsei eller en kraftig bivirkning på konvensjonell behandling for dette. Det skal samles inn blodprøver fra deltakere som henvises til Lipidklinikken fra hele landet. Tillatelse til bruk av data fra biobanken skal fortrinnsvis gis til enheter og ansatte ved Oslo universitetssykehus som er aktive deltakere i arbeidet med familiær hyperkolesterolemi og andre alvorlige lipidforstyrrelser samt alvorlige bivirkningsproblemer. Ved utlevering av data fra registeret skal alltid godkjenning innhentes fra registeransvarlig lege. Det er utarbeidet vedtekter for biobanken som redegjør nærmere for utlevering av data. Disse inkluderer: - Bruk av data må bare finne sted i tråd med biobankens vedtekter - Det overordnede målet er å forbedre kvaliteten på behandling og diagnostikk av pasienter med alvorlige lipidforstyrrelser. - Data skal prinsipielt ikke brukes til studier der målet er å analysere prestasjoner hos identifiserbare individer eller grupper, for eksempel et enkelt sykehus, en avdeling eller en behandlende lege, opp mot hele registeret som referansegrunnlag. En slik type studie kan imidlertid gjennomføres på initiativ fra og i samarbeid med individet eller gruppen. - Det må fremgå hvilken navngitt person som er ansvarlig for bruken av data - Ved utlevering av personopplysninger, inkludert avidentifiserte, må nødvendige formelle godkjenninger fremlegges Materialet skal oppbevares avidentifisert i biobanken, og koblingsnøkkelen oppbevares hos institusjonen. Biobanken skal ha en varighet til 01.01.2025.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2377 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Arne Svilaas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Finansieringskilder: Oslo Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst