Forskningsprosjekt


Implementering av IMR, en evidensbasert behandling for alvorlige psykiske lidelser

Vitenskapelig tittel:
Implementation of Illness Management and Recovery in mental health services

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet studerer implementering og nytte av behandlingsopplegget Illness Management and Recovery (IMR) for personer med alvorlig psykisk sykdom. IMR er en kunnskapsbasert opplæring i å forbedre egen mestring av sin sykdom og livssituasjon, og i å sette seg personlige mål og arbeide for å nå dem. 40 behandlere i syv kommuner på Romerike og noen behandlingsteam ved Psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus (Ahus) vil gi dette behandlingstilbudet til 100 personer i 9-12 måneder. Deltakerne går gjennom ti ulike moduler av IMR. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad tilbudet implementeres i samsvar med IMR-modellen og hvilket utbytte pasientene har av tilbudet. Grad av implementering undersøkes ved å måle troskap til modellen og pasientenes opplevelse og nytte av tilbudet måles ved spørreskjema som dekker symptomer, fungering, kunnskap, tilfredshet, håp og livskvalitet. Det skal rekrutteres til sammen 100 pasienter med alvorlig psykiatrisk sykdom (shizofrenilidelser, bipolar lidelse eller alvorlig depresjon), som er knyttet til de 40 behandlerne som deltar i opplegget. Disse skal informeres og forespørres av sine behandlere. Inkluderte pasienter skal på flere tidspunkt (ved inklusjon, samt etter 3, 9 og 15 måneder) fylle ut spørreskjema som omhandler type og alvorlighetsgrad av psykiske problemer, praktisk og sosial fungering, opplevd håp og livskvalitet, tilfredshet med tjenestene og relasjon til terapeut. Både pasienter og behandlere skal hver 3. måned besvare The illness Management and Recovery Scale, noe som inngår i det standardiserte behandlingsopplegget. Skalaen måler pasientens symptomer og fungering, kunnskap om egen lidelse og tilfriskning/recovery samt framgang i å nå personlige mål. Terapeutenes og enhetenes troskap mot modellen blir vurdert ved 3, 9 og 15 måned.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2035 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristin Sverdvik Heiervang
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Akershus Universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Intern finansiering av prosjektleder, phd-stipendiat og datainnsamling ved FOU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus. Alle i prosjektgruppen er ansatt i avdelingen og arbeidet med prosjektet inngår i deres arbeidsoppgaver. Oversettelse av manualen for IMR (veiledning for behandlere, undervisningsmateriale for pasientene) ved et profesjonelt oversettelsesfirma er dekket ved et tilskudd fra Regional forskningsnettverk for psykoser, ved midler fra Helse Sør-Øst. Det er inngått skriftlig avtale med forlaget i USA som har utgitt manualen at den kan benyttes vederlagsfritt i forskningsprosjektet.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 140

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst