Forskningsprosjekt


Nyrefunksjon hos barn etter cellegiftbehandling

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Langtidsoverlevelsen hos barn med kreft er god ( > 80% langtidsoverlevelse). En av årsakene til suksessen i behandlingen er at flere av kreftsykdommene hos barn er meget følsomme for kjemoterapi og at barn tolerer relativt sett større mengder cellegift sammenlignet med voksne. Oppfølgingsundersøkelser av pasienter behandlet for kreft i barndommen har avdekket relativt høy forekomst av senkomplikasjoner som kan settes i sammenheng med tidligere behandling. Sammenlignet med øvrige senkomplikasjoner er nyrefunksjon i mindre grad beskrevet i oppfølgingsstudier av barn og ungdom behandlet for kreft. Formål: 1.Undersøke resultat av nyrefunksjonundersøkelser blant barn som er behandlet for kreft med ulike typer cellegift som kan skade nyrene. 2. Sammenligne estimerte og målte nyrefunksjonsverdier (såkalt glomerulær filtrasjonsrate - GFR) for å se om det er behov for detaljerte GFR målinger i denne pasientpopulasjonen under og etter behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1765 Prosjektstart: 14.10.2009 Prosjektslutt: 30.12.2009

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Niklas Stabell
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord