Forskningsprosjekt


Behandling og diagnostikk av Lyme borreliose ved norske sykehus

Vitenskapelig tittel:
Treatment and diagnostics of Lyme borreliosis in Norwegian hospitals

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om behandling av Lyme borreliose ved norske sykehus er i tråd med de anbefalinger som er gitt i Norsk Legemiddelhåndbok. Dette innebærer en gjennomgang av den undersøkelse og behandling ni norske sykehus har gitt pasienter med Lyme borreliose fra 2008 til 2012. Det er viktig for allmennheten og helsevesenet å vite om praksis er i tråd med anbefalinger i Norsk legemiddelhåndbok. Gjennom analyser vil en se om det er signifikante forskjeller mellom sykehusene, en vil se om behandling varierer med spesialitet til behandlende lege. En vil også se om funn fra blodprøver og lignende tolkes likt. Ansatte på Nasjonalt folkehelseinstitutt vil reise til sykehusene og lese journaler. 50 tilfeldig valgte pasienter med borreliose vil inkluderes fra hvert av 9 sykehus (N=450). I perioden er 1410 pasienter meldt til MSIS (melderegister for smittsomme sykdommer). I tillegg vil man sammenholde de journaler man finner på sykehusene med meldinger til MSIS og dermed få en kvalitetssikring av registeret i tillegg. Man skal finne fram til aktuelle pasienter både gjennom MSIS og sykehusenes egne registre. Prosjektet søker om dispensasjon fra taushetsplikten for tilgang til journaler ved sykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2080 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 01.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Line Vold
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Egenfinansiering, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 450

Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2013 REK sør-øst