Forskningsprosjekt


Traumeepidemiologi i nordlig periferi

Vitenskapelig tittel:
Wounds of winter - Epidemiology of trauma in the Northern perifery

Prosjektbeskrivelse:
I 2011 døde det 2607 personer i Norge som følge av voldsom død (skader og forgiftninger). Av disse var 323 personer i aldersgruppen 15-24 år, hvis en kan redusere antallet voldsomme dødsfall innebærer det derfor en stor gevinst i leveår. Skandinavia har manglet et formalisert traumesystem for å ta hånd om denne pasientgruppen, men en er nå i ferd med å implementere et slikt system basert på andre lands erfaring. De nordiske landene er preget av store geografiske områder med spredt bosetning. Det er kjent at rurale strøk har med spredt bosetning og lange avstander en høyere dødsrate fra skade enn urbane strøk. Forskjeller i klima, levesett, og politikk gjør at funn fra andre land med store avstander som Australia og Canada ikke nødvendigvis er direkte overførbare til Skandinaviske land. Dette prosjektet tar sikte på å beskrive voldsomme dødsfall i de grisgrendte nordlige delene av Norden, vurdere likeheter og forskjeller i skadeepidemiologi og organisering av helsevesenet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1470 Prosjektstart: 15.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Helse Finnmark HF
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Universitetet i Tromsø finansierer prosjektet. Midlene er tildelt/gitt tilsagn om til  Tine Steinvik da hun ble tatt opp på forskerlinjen ved profesjonsstudiet Medisin. Prosjektet er hennes forskerlinjeprosjekt.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 235000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 764000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Forskerlinjen
Behandlet i REK
DatoREK
26.09.2013 REK nord
05.12.2013 REK nord
20.02.2014 REK nord
13.08.2015 REK nord
08.09.2016 REK nord
01.02.2018 REK nord