Forskningsprosjekt


Psykisk helse og kognitiv funksjon: En multisenterstudie i Barnehabiliteringer i Helse Nord

Vitenskapelig tittel:

Psykisk helse og kognitiv funksjon: En multisenterstudie i Barnehabiliteringer i Helse NordProsjektbeskrivelse:
Barn med kognitive vansker har høy risiko for psykiske tilleggsvansker. Det er dokumentert mangelfull kunnskap om slike tilleggsvansker i helsetjenesten. Det er også mangel på validerte utredningsinstrumenter for psykiske lidelser i Norge og utlandet for gruppen. Formålet med multisenterstudien er: - utprøve og validere forskjellige barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter - undersøke endring i symptombilde over tid og kjennetegn ved hjelpebehov - undersøke brukerfornøydhet. Studien vil foregå ved Barnehabiliteringene i Tromsø og Hammerfest og vil inkludere omtrentlig 350 pasienter i alderen fire til 18 år. Det vil bli innhentet informasjon fra foreldre, lærere, pasient samt at klinikerne vil gjøre en vurdering av pasientens symptombilde. Datainnsamlingen inkluderer målinger ved utredning og etter seks måneder. Vi har gjennomført en pilotstudie ved Barnehabiliteringen i Tromsø i tidsrommet 2012-2013.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2013/1467 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Marianne Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Universitetssykehuset Nord:Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Multisenderstudien bygger videre på pilotstudien "Kognitiv dysfunksjon og psykisk helse hos barn i skolealder" REK nr. 2012/1009/REK nord (se vedlagt følgebrev). Pilotstudien var finansiert av RKBU-Nord ved UiT.

Prosjektet har nylig mottatt finansiering fra Helsedirektoratet som benyttes i 2014 til drift av datainnsamlingen ved Barnehabiliteringene. Midlene til drift innebærer innkjøp av testmateriell, opplæring og 20%-stilling i administrasjon knyttet til datainnsamlingen ved  Barnehabiliteringene.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: post doc prosjekt, Nivå: post doc prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2013 REK nord