Forskningsprosjekt


Muskel- og skjelettplager i Ullensaker - Artrose

Vitenskapelig tittel:
Musculoskeletal Pain in Ullensaker Study - Osteoarthritis

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en prospektiv kohort studie der formålet med studien er å få mer kunnskap om artrose i en befolkning, blant annet om forekomst, risikofaktorer, konsekvenser for funksjon, mental og fysisk form samt bruk av og kvaliteten på helsetjenesten. Personer som i en Trinn 1 studie (Muskel- og skjelettplager i Ullensaker) har svart at de har artrose og som har samtykket til å bli kontaktet igjen, vil nå bli kontaktet pr telefon, og vil motta skriftlig informasjon om studien samt bli invitert til klinisk undersøkelse (Trinn 2). Det skal innhentes data fra kliniske undersøkelser og journaler. Det skal fylles ut et spørreskjema. Opplysningene vil bli koblet til dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, medisinsk fødselsregister, reseptregisteret, norsk register for leddproteser, rikstrygdeverket og Ullensakerundersøkelsene 1990, 1994 og 2004. Det skal tas blod og urinprøver og det søkes derfor om opprettelse av forskningsbiobank ”Muskel- og skjellettplager i Ullensaker – artrose”. Det planlegges å gjøre analyser for å finne biomarkører for diagnostikk og prediksjon av prognose. Det skal også gjøres DNA analyser. Ansvarshavende for biobanken er Tore K. Kvien. Deltakerne blir informert og samtykker til oppbevaring og bruk av det biologisk materialet. Forskningsbiobanken planlegges å vare til 2035.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1703 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Nina Østerås
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helse Sør-Øst Forskningsgruppe Artrose
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst
27.11.2014 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst