Forskningsprosjekt


LOOPS

Vitenskapelig tittel:
LOOPS - Mapping the Vessel Architecture of Cancer

Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet ønsker forskerteamet å videreutvikle sin nye metode ‘Vessel Architectural Imaging’ for avbildning av en svulsts blodårer og arkitektur ved hjelp av Magnetisk Resonans (MR). Metoden utnytter en uoppdaget «forsinkelse» i MR-signalet som oppstår når man injiserer et kontrastmiddel i pasienten og måler hvordan dette passerer gjennom svulsten. Foreløpige resultater viser at man kan få et mål på blodårenes størrelse, type, oksygenopptak og hvor ‘effektiv’ svulsten er til å motta og kvitte seg med blod. Dette gir ny og viktig informasjon om svulsten uten behov for operasjon. Under tumor-hemmende medikamentell behandling ser man også at metoden kan predikere hvor bra pasientene kommer til å respondere på behandlingen, noe som igjen forutsier grad av overlevelse. Metoden skal videreutvikles på norske og amerikanske pasienter med hjernesvulst. Omkring 750 pasienter skal inkluderes totalt, hvorav ca 500 fra Norge og ca 250 fra USA. I utgangspunktet vil alle pasienter med en intra-aksial lesjon som er henvist til en cerebral MR-undersøkelse med injisering av MR-kompatibelt kontrastmiddel være aktuell for inklusjon i prosjektet. Dette inkluderer både nye pasienter og tidligere pasienter. Det er også aktuelt å inkludere mindreårige pasienter. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt for å inkludere pasienter som dør etter utført MR-studie, men før retrospektivt samtykke er sendt ut. Det vil ikke bli rekruttert pasienter som ikke allerede er henvist til MR-undersøkelse, og det skal ikke gjøres noen undersøkelser som ikke ellers ville ha blitt gjort uavhengig av denne studien. Man skal samle inn MR-bilder, operasjonsbeskrivelse fra nevrokirurg og tilhørende prøvesvar fra patolog, samt klinisk informasjon fra pasientjournal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1033 Prosjektstart: 01.03.2013 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kyrre Emblem
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres via tildeling fra Helse SørØst av 20.12.2012:
' LOOPS - Mapping the Vessel Architecture of Cancer',
Prosjektnummer 2013069

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 500

Del av forskningsprogram: Prosjektet vil benytte relevant data (se prosjektbeskrivelse) fra pasienter med hjernetumor som allerede er og vil bli løpende innsamlet i forbindelse med kliniske studier i Boston, USA uavhengig av studien i Norge. Etiske godkjenninger av disse studiene, inkludert informert samtykke, ivaretas av vår samarbeidspartner Massachusetts General Hosptial (MGH), Boston, MA, USA og eventuell nødvendig informasjon om disse studiene og respektive etiske godkjenninger kan innhentes via forskningsansvarlig kontaktperson på MGH, Elizabeth Gerstner (se forskningsansvarlige under 'Generelle opplysninger'). Forskningsprogrammene i regi av MGH som vil inngå i vår studie er som følger:

NCT00662506 (ClinicalTrials.gov Identifier)
Official Title: A Phase Ib/II Study of AZD2171 in Combination With Daily Temozolomide and Radiation in Patients With Newly Diagnosed Glioblastoma Not Taking Enzyme-Inducing Anti-Epileptic Drugs.
IRB Protocol # 07-344 (etisk godkjenning hos MGH)

NCT00756106
Official Title: Quantitative Assessment of the Early and Late Effects of Radiation and Chemotherapy on Glioblastoma Using Multiple MRI Techniques.
IRB Protocol # 07-292

NCT01004172
Official Title: Phase II Trial of Carboplatin and Bevacizumab for Progressive Breast Cancer Brain Metastases.
IRB Protocol # 09-224

NCT00305656
Official Title: A Phase II Study of AZD2171 in Recurrent Glioblastoma.
Study completed

I tillegg vil vi benytte relevant data (se prosjektbeskrivelse) av pasienter med hjernetumor som allerede er samlet inn som del av den pre-kirurgiske radiologiske rutinen på MGH. Ved behov kan informasjon om etisk godkjenning (IRB protocol) innhentes via prosjektdeltaker Otto Rapalino (se prosjektmedarbeidere under 'Generelle opplysninger').

Prosjektleder Kyrre E. Emblem har jobbet flere år på MGH og er fremdeles tilknyttet sykehuset. Han har dermed tilgang til overnevnte data via MGH sitt sikre nettverk.

Vi vil også benytte relevant data (se prosjektbeskrivelse) av pasienter med hjernetumor som allerede er og vil bli løpende innsamlet hos vår samarbeidspartner På St. Olavs Hospital i Trondheim, Norge. Ved behov kan informasjon om lokal etisk godkjenning, inkludert informert samtykke, innhentes via forskningsansvarlig kontaktperson på St. Olavs, Asta Håberg eller prosjektmedarbeider Erik M. Berntsen.
Behandlet i REK
DatoREK