Forskningsprosjekt


Effekter av adrenalin hos hjertestanspasienter uten organisert elektrisk aktivitet i hjertet

Vitenskapelig tittel:
Effekter av adrenalin på rytmeskift og endringer i klinisk tilstand hos pasienter
med initial asystole som mottar avansert hjerte-lunge redning utenfor sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Forskerne vil undersøke hvordan adrenalin påvirker responsen på AHLR hos 420 pasienter hvor første registrerte hjerterytme viste asystole. Elektroniske data lagret av defibrillatorer skal gjennomgås og sammenholdes med kliniske data. Endringer i pasientenes tilstander under gjenopplivning skal beskrives deskriptivt, og intensiteten av slike endringer analyseres for hver gruppe. Formålet er økt kunnskap om effekter av adrenalin på pasientrespons under pågående gjenopplivning. Intravenøst (i.v.) administrert adrenalin har de siste 50 år vært standard behandling når avansert hjerte-lunge redning (AHLR) har blitt gitt til pasienter med hjertestans. Det er økt bekymring for eventuelle negative følger av adrenalin gitt under gjenopplivning. To randomiserte studier har vist at adrenalin øker andelen som får tilbake sirkulasjonen, uten at langtidsoverlevelsen er bedre hos disse. En av studiene ble gjennomført ved ambulansetjenesten i Oslo i perioden 2003-2008, basisdata fra den studien skal benyttes i dette prosjektet. Avidentifiserte basisdata ønskes overført fra forskergruppen til i Oslo til NTNU i Trondheim. Det søkes om fritak fra samtykkekravet. Prosjektet er en hovedoppgave på medisinstudiet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/784 Prosjektstart: 20.05.2013 Prosjektslutt: 20.01.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Trond Nordseth
Forskningsansvarlig(e):  St.Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er et hovedoppgaveprosjekt ved medisinstudiet, og har ikke behov for ekstern finansiering. Veilder og bi-veileder er ansatt i hovedstillinger på St.Olavs Hospital og NTNU. Bi-veileder mottar støtte til sitt professorat fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse, men denne eksterne parten har ingen direkte befatning med dette aktuelle prosjektet.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 420

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsstudiet, Nivå: Hovedoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2013 REK sør-øst
23.08.2013 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst
26.02.2014 REK sør-øst