Forskningsprosjekt


MS i Troms og Finnmark

Prosjektbeskrivelse:
Ved en prevalensstudie på multippel sklerose (MS) i Troms og Finnmark i 1993 . ble det funnet en prevalens på 73.0 per 100.000 (Grønlie SA. Myrvoll E. Hansen G. Grønning M. Mellgren SI: Multiple sclerosis in North Norway, and first appearance in an indigenous population. J Neurol 2000; 247: 129-133), noe som er betydelig lavere enn det estimerte landsgjennomsnittet (Myhr KM: Epidemiologiske data om multippel sklerose. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2723-6). Det er spesielt funnet lav prevalens av MS blant samer. Smerter (O`Connor Alec B. Schwid SR. Herrmann DN. Markman JD. Dworkin RH: Pain associated with multiple sclerosis: Systematic review and proposed classification. Pain 2008; 137: 96-111) og søvnvansker (Merlino G. Fraticci L. Lenchig C. Valente M. Cargnelutti D. Picello M. Serafini A. Dolso P. Gigli GL: Prevalence of `poor sleep`among patients with multiple sclerosis: An independent predictor of mental and physical status. Sleep Med 2008; doi:10.1016/j.sleep.2007.11.004) forekommer hyppig ved MS og antas å være relatert til denne sykdommen. Smerter påvirker dagliglivets aktiviteter, psykologiske forhold og livskvalitet. Det er ikke konsensus i forhold til hvordan smerter ved MS skal klassifiseres, og spesielt er årsaken til smerter i ekstremitetene varierende og ikke avklart. I delstudie I vil vi avklare om insidensen og prevalensen av MS i Troms og Finnmark er høyere enn tidligere antatt. Forekomst av MS i den samiske populasjonen kartlegges spesielt. Ved en spørreskjemabasert undersøkelse kartlegges forekomst av smerter og søvnproblemer i den samme populasjonen. Pasienter som i delstudie I rapporterer smerter og/eller søvnproblemer vil i delstudie II bli intervjuet og undersøkt klinisk. I tillegg vil pasienter med smerter i bein med eller uten brenning i delstudie II bli undersøkt nevrofysiologisk samt med hudbiopsi for nærmere underklassifisering. Evt. relasjoner mellom smerter/søvn og aktiviteter, psykiske forhold og livskvalitet vil også bli undersøkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1399 Prosjektstart: 25.08.2006 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Svein Ivar Mellgren
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning planlegges påbegynt i.l.a. 2010., Nivå: 3
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord