Forskningsprosjekt


Har pasienter med korsryggssmerter nytte av tidlig intervensjon?

Vitenskapelig tittel:

Vil pasienter med ryggplager som kommer raskt til vurdering, veiledning og behandling komme raskere tilbake i jobb sammenliknet med tilsvarende pasientgruppe med 3 måneders ventetid? En randomisert kontrollert studie.Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med denne studien på Tverrfaglig ryggpoliklinikk og kurssenter (TRK) er å undersøke om rask oppstart av behandling vil føre til færre sykmeldingsdager hos pasienter med langvarige korsryggssmerter, sammenlignet med samme pasientgruppe som står på ordinær venteliste. Studien gjennomføres som en randomisert kontrollert studie, og vil sommeren 2013 starte som en pilotstudie med inklusjon av ca 40 pasienter. Pasientene randomiseres i to grupper, der intervensjonsgruppen får tilbud om behandling innen 12 arbeidsdager. Kontrollgruppen settes på ordinær venteliste med 90 dagers ventetid. Pilotstudien skal gjøres for å avdekke hva som kan forventes å være en relevant forskjell i antall sykmeldingsdager mellom den gruppen som tilbys rask intervensjon versus den gruppen som settes på ordinær venteliste. Basert på en eventuell forskjell mellom gruppene, vil man kunne gjøre en formell styrkeberegning for den planlagte hovedstudien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/1081 Prosjektstart: 01.08.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres med forskningsmidler fra Nevrologisk utviklingsfond, Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus og forskningsmidler tildelt via Forskningsutvalget, Helse Møre og Romsdal HF.
Prosjektet mottar også midler fra Helse Midt-Norge RHF.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
20.06.2013 REK sør-øst