Forskningsprosjekt


Biomarkører ved hodepine

Prosjektbeskrivelse:
Migrene er en hyppig forekommende kronisk, episodisk hodepine som har stor betydning for helse i Norge. Migreneplagene oppleves ofte belastende for pasienten og er også betydelige i omfang når man ser på statistikk over sykefravær. Sykdommen har en multifaktoriell årsaksbasis der både miljø og genetiske faktorer er kjent å spille inn. Likevel, hvilke mekanismer som forårsaker migrenen, er fortsatt ikke klarlagt. Formålet med studien er å øke kunnskapen om hvilke mekanismer som underligger et migreneanfall, slik at behandlingen av migrene i fremtiden kan bedres. Biologiske markører i urin og blod under en hodepine-fri periode skal undersøkes og sammenlignes med markørene under et anfall. 200 pasienter med hodepine henvist til nevrologisk poliklinikk ved Drammen sykehus, samt 100 friske kontroller, skal inkluderes i studien. Blodprøvene som blir tatt, skal oppbevares i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank, Smertebiobanken (REK-ref: 2012/2284).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/446 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Forskningsansvarlig(e):  FORMI, OUS-Ullevål
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vestre Viken Helseforetak og Helse Sørøst. Ikke oppdragsforskningForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Smertebiobanken
Behandlet i REK
DatoREK
07.03.2013 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst