Forskningsprosjekt


Effekt og kostnander av dagsenter for personer med demens

Vitenskapelig tittel:

Effects and costs of a day centre care program, designed for people with dementia – a 24 month controlled study (ECOD)

 Prosjektbeskrivelse:
Dette er en pilotstudie hvor ett mål er å utprøve ulike kognitive tester og evalueringskjemaer før forskerne går i gang med hovedstudien. Det andre målet er å undersøke spredningsmålene for de skalaene som er sekundære effektmål i hovedstudien. I den senere hovedstudien, vil man måle effekt og kostnader av å tilby personer med demens plass i et tilrettelagt aktivitetstilbud i et dagsenter minst 2 dager i uken. 200 pasienter vil inkluderes i dagsentergruppen og 200 kontrollpasienter vil inkluderes fra kommuner uten slikt tilbud. Hovedeffektmål er innleggelse i sykehjem i en 2 års periode. Bieffektmål er grad av depresjon, livskvalitet og selvhjelpsevne etter 2 år. Hos pårørende måles byrde, stress og depressive symptomer. Pilotstudien har som mål å sikre at man anvender riktige instrumenter i hovedstudien og å finne den beste rekrutteringsprosedyren. 20 pasienter med demens som bruker dagsenteret minst to dager i uken og deres pårørende skal inkluderes i pilotprosjektet. Både pasientene og pårørende skal samtykke til deltagelse. Det skal samles inn opplysninger fra pasientene om tidligere og nåværende sykdom og bruk av legemidler samt bruk av helseressurser. Pasientene skal også gjøre en del kognitive tester og intervjues for å registrere depresjon, atferd, livskvalitet, mestring og funksjonsvene. Pårørende skal også intervjues både for å svare på spørsmål om pasientens helsetilstand og for å svare på spørsmål om hvordan de har det som pårørende. Intervjuene antas å ta 2-3 timer per pasient/pårørende-par. I det data er innsamlet, anonymiseres materialet fullstendig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/405 Prosjektstart: 18.03.2013 Prosjektslutt: 28.06.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Engedal
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: forskningsprosjekt, Nivå: phd/postdoc
Behandlet i REK
DatoREK
13.03.2013 REK sør-øst