Generell forskningsbiobank


Tematisk forsknings og kvalitetsregister med biobank for sykdommer i lever og gallevier ved Oslo Universitetssykehus

Prosjektbeskrivelse:
En forutsetning for økt forståelse av årsaksmekanismene til utvikling av maligne svulster i lever- og galleveier er at man kan sammenstille pasientrelatert klinisk informasjon med resultater fra undersøkelser av korresponderende biologisk vev. Formålet med denne tematiske forskningsbiobanken er å etablere en forskningsbiobank for alle pasienter med svulster i lever og galleveier som utredes eller behandles ved seksjon for lever- og pancreaskirurgi ved OUS. Seksjon for lever- og pancreaskirurgi (HPB-seksjonen) ved Oslo universitetssykehus (OUS) har i dag ansvar for utredning og behandling av svulster i lever og galleveier for en befolkning på om lag 2.700.000 personer og gjennomfører omtrent 60% av alle slike operasjoner i Norge. Sentraliseringen av virksomheten for disse pasientene ved OUS gir en unik mulighet til både kliniske og eksperimentelle studier men også til populasjonsstudier som i tillegg til det molekylærbiologiske også gir grunnlag for studier av årsakssammenhenger av mer epidemiologisk karakter. Pasientvolumet ved seksjonen er på høyde med en internasjonal storavdeling hvilket gjør OUS til potensielt viktig samarbeidspartner for større multisenterstudier. Dette krever imidlertid oppegående kvalitets- og forskningsregistre med tilhørende biobanker. Formålet med biobanken er derfor å gjøre materialet tilgjengelig for, og å legge til rette for utnyttelse av den forskningskompetanse som finnes ved avdelinger og seksjoner innen OUS/UiO med kompetanse innenfor sykdommer i lever- og galleveier. En tematisk biobank hvor det systematisk sendes vev til biobanking etter hvert inngrep sikrer at alt vev biobankes og er en forutsetning for at slike studier kan utføres. Det er også av betydning å innhente vev fra pasienter med sjeldne diagnoser der internasjonalt samarbeid mellom flere biobanker må til for å få et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kartlegge sykdomsmekanismene og etablere effektiv behandling. OUS har i dag ingen felles biobank for leversvulster. Det forekommer sporadisk biobanking i forbindelse med enkelte studier og utvalgte, sjeldne diagnoser. Sporadisk biobanking medfører risiko for at vev fra enkeltindivider utelates da det krever spesiell årvåkenhet og resulterer i risiko for at det mistes verdifullt vev på grunn av menneskelig svikt. En tematisk biobank for svulster i lever- og galleveier er et nødvendig middel for å ivareta verdifullt pasientvev og sikre muligheten for studier som på sikt forhåpentligvis vil gi bedre behandlingsmuligheter. Etablering av en generell, tematisk biobank for denne pasientgruppen har høy prioritet i klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved OU Rekrutteringen vil foregå ved at enhver pasient med svulster (benigne eller maligne) som er innlagt ved seksjon for lever- og pancreaskirurgi vil av mottagende lege bli forespurt om deltagelse i biobanken. Pasientene vil bli forelagt et informasjonsskriv under denne samtalen som de kan lese gjennom og eventuelt signere før den aktuelle prosedyre finner sted. Det tas sikte på å innhente humant biologisk materiale også fra mindreårige, herunder barn under 12 år. Under forutsetning av samtykke fra pårørende, vil det også være aktuelt å inkludere voksne personer med mangelfull samtykkekompetanse. Den generelle biobanken vil inneholde overskuddsvev som er igjen etter at vevsuttak til nødvendig patologisk diagnostikk er foretatt. Materialet vil bli lagret både som parafin-innstøpt vev og som ferskt vev i ultrafrysere. Blodprøver tatt i relasjon til det kirurgiske inngrepet vil også bli lagret i biobanken for mulighet til senere analyser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/425 Startdato for innsamling av materiale: 01.06.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Bård Røsok
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Finansieringskilder: Det er søkt om midler fra OUS for oppstart. Det vil kontinuerlig bli søkt om eksterne midler i tillegg til at det bevilges midler fra avdelingens driftsbudsjett.


Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst